τραγῳδός ῤαψῳδός

Iranos from Tanagra, the son of Phrynidas

Occupation: κῆρυξ,κιθαρῳδός, τραγῳδός ῤαψῳδός, κωμῳδός, ἐπῶν ποιητής  Events: victor as κῆρυξ at the Ptoia in Akraiphia, post 85BC; victor as κωμῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor as ἐπῶν ποιητής at the Serapeia in Tanagra, post 85BC; victor twice (once as τραγῳδός) at the Serapeia in Tanagra,… Read more