χορευτής

Ainesidemos from Byzantium?, the son of Ariston?

Occupation: κιθαρῳδός, χορευτής Events: 268BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participations to the Amphictyonic Soteria in Delphi: ca. 262/261 or 258/257BC and ca. 260/259 or 256/255BC traveled from BlackSea to Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.29 Nachtergael 1977 n. 5, l. 27 Nachtergael 1977 n. Read more

Praxiteles from Athenae, the son of Theogenos

Occupation: κωμῳδός, τραγῳδός, singer, χορευτής, κῆρυξ, ephebe Events: ephebe under the archonship of Menoitos in Athenaeparticipant as κωμῳδός at the 3rd Athenians Pythais in Delphi, 105 BC; participant as χορευτής in performing the paean and τραγῳδός at the 4th Athenians Pythais in Delphi, 97BC; victor as κῆρυξ and second prize… Read more