ὕδραυλος

Syll3 737

Antipatros from Eleutherna, the son of Breukos: ὕδραυλος View XML Date: 86 BC Edition: [ἄρχοντο]ς̣ Κλεάνδρου τοῦ Τίμωνος, βουλευόντων Πολίτα τοῦ Ἀσάν-[δρου, Εὐκ]λ̣είδα τοῦ Ἡρακλείδα, Δίωνος τοῦ Καλλία, Θεοξένου τοῦ Πολύωνος,[ἔδοξε τᾶι] π̣όλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγο̣ρ̣ᾶι τελείωι· ἐπεὶ Ἀντίπατρος Βρεύκου[Ἐλευθερν]α̣ῖ̣ος, ὕδραυλος, ἀποστειλάσας ποτ’… Read more