αὐλωιδός

[Rhod]ippos from Argos, the son of Rhodippos

Occupation: αὐλωιδός, ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας Events: victor as αὐλωιδός at the Ptoia in Akraiphia, post 85 BC; victor as αὐλωιδός at the Charitesia in Orchomenos, 1st century BC; victor as ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας at the Charitesia and Homoloia in Orchomenos, 1st century BC; victor as αὐλωιδός in Thebae, 1st century BC;… Read more