αὐλῳδός

IThesp 204

-THESPIAE- Straton: αὐλῳδός View XML Date: 3rd century BC Edition:[ x — ⏑ – x ⏑ – x ]ει δ’ ἐμὲ[ἀείρατ’ ἆ]θλον, ἀλλὰ τᾶι τέχναι σοφὸς[μελωιδ]ός, αὐλῶι φθόγγον εὖ προσαρμόσας,[Μουσᾶ]ν ὅπως μελιχρὸν ἀπύσαι μέλος5 [βάσ]ιν τιθεὶς πρὸς τέρμα καίριον ῥυθμῶι.[ — ]ΛΙΣΔΕΙΑ παρ[κ]ειμένοις… Read more

Pythokles from Hermiona, the son of Aristarchos

Occupation: ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν, ἀνὴρ χορευτής, αὐλῳδός, ῤαψῳδός, παῖδας/ἄνδρας ἡγεμών, ποιητὴς διθυράμβων Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, 265/264 or 259/258BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254BC; ca. 270/255BC decree and epigram in Delphi… Read more

[Ph]ilip[pos]

Occupation: αὐλῳδός Events: victor at the Agrionia or Rhomaia in Thebae, 1st century BC Source: Reisch 1885, p. 127, n. XI l. 12… Read more