τραγικὸς χοροδιδάσκαλος

Eubios from Athenae, the son of Eubios

Occupation: κιθαρῳδός, cantore, τραγικὸς χοροδιδάσκαλος Events: performance at the 4th Pythais, ᾀσόμενος τούς τε παιᾶνας καὶ τὸν χορóν, in Delphi, 97BC; victor as κιθαρῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; mentioned as τραγικὸς χοροδιδάσκαλος in the technitai catalog in Argos, ca. 80/50BC; traveled from Attica Source: FD III… Read more