ἀγῶνες Thespiae

IThesp 204

-THESPIAE- Straton: αὐλῳδός View XML Date: 3rd century BC Edition:[ x — ⏑ – x ⏑ – x ]ει δ’ ἐμὲ[ἀείρατ’ ἆ]θλον, ἀλλὰ τᾶι τέχναι σοφὸς[μελωιδ]ός, αὐλῶι φθόγγον εὖ προσαρμόσας,[Μουσᾶ]ν ὅπως μελιχρὸν ἀπύσαι μέλος5 [βάσ]ιν τιθεὶς πρὸς τέρμα καίριον ῥυθμῶι.[ — ]ΛΙΣΔΕΙΑ παρ[κ]ειμένοις… Read more