ἀκροάσεις

FD III 3, 124

Aristotheos from Troezen, the son of Nikotheos: historiographer View XML Date: mid 2nd century BC Edition: ἀ[γ]αθᾶι τύχαι.ἔδοξε τᾶι πόλει̣ τῶν Δελφῶν [ἐν] ἀγορᾶι τελείαι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις·ἐπειδή Ἀριστόθεος Ν̣ικ̣οθέου [Τρο]ζάνιος ἱστοριαγράφος παραγενόμενος [ἐ]ν τὰνπόλιν τὰν τε ἀναστροφὰν ἐπ[οιή]σατο ἀξίως τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τᾶς ἰδίας πατρίδος,5… Read more

Petrakos 1997, 211

– OROPOS- Amphikles of Delos, the son of Philoxenos: μουσικός, μελῶν ποιητής View XML Date: ante 166 BC Edition:Δημήτριος Μνασίλλου εἶπεν· προβεβουλευμένον εἶναι αὑτῶι πρὸς τ[ὴν βουλὴν]καὶ τὸν δῆμον· ἐπειδὴ Ἀμφικλῆς Φιλοξένου Δήλιος εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ τε πόλ[ει κοινεῖ]καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ… Read more

ZPE 163 (2007), 81-95

-CORONEA- Zotion of Ephesus, the son of Zotion: poet of tragedies and satiric dramas View XML Date: ca. 150 BC Edition: [․․․․․․․ ἄρχοντος] ἔδοξε τῦς σουνέδρυς κὴ τῦ δάμυ τῶν [Κορωνίων· ἐπιδεὶ Ζ]ωτίων Ζωτίωνος Ἐφέσιος, τραγαϝω̣διά- [ων ποειτὰς κὴ σατο]ύρων, κὴ πρότερον μὲν ἐπιδαμείσας ἐν [τὰν πόλιν ἁμίων τ]ὰν ἀναστροφὰν… Read more

ID 1497

Amphikles from Rhenea, the son of Philoxenos: μουσικός, μελῶν ποιητής View XML Date: 165/164 BC Edition: ἐπὶ Πέλοπος ἄρχοντος, Γαμη-λιῶνος ἕκτει μετ’ εἰκάδας,ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι ἐκκλησιαστηρίωι, Ἀγαθοκλῆς Ἀπολλο-5 δώρου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴἈμφικλῆς, μουσικὸς καὶ μελῶνποητής, ἀκροάσεις καὶ πλείουςἐποήσατο καὶ προσόδιον… Read more

SEG 44, 409B

-HALIARTOS- ]teis from Macedonia, the son of Xenokrates: philosopher View XML Date: init. 2nd century BC Edition: [— — — — — — — — — — — — —] Ξέννιος ἄρχοντος[(nomen patronym.) ἔλε]ξεν· προβεβωλευμένον εἶ-[μεν αὐτῦ· ἐπιδεὶ (nomen)]τεις Ξενοκράτιος Μακε-[δὼν ἐσς (urbs)… Read more

ID 1512

Dioskourides of Tarsos, the son of Dioskourides by birth, and of Asklepiodoros by adoption: γραμματικός and poet Myrinos of Amisos, the son of Dionysios: epic and lyric poet, Dioskourides’ pupil View XML Date: end of the 2nd century BC Edition: ἔδοξεν Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι·… Read more

ID 1506

Ariston from Phocaea, the son of Akrisios: epic poet at a juvenile age View XML Date: 146/145 or 145/144 BC Edition: ἐπὶ Μητροφάνου ἄρχοντος, Σκιροφοριῶνοςπέμπτει ἐπὶ δέκα, βουλὴ ἐν τῶι ἐκκλησιαστ[η]-ρίωι· Διόφαντος Ἑκαταίου Ἕρμε[ιο]ς εἶπ[εν]·ἐπειδὴ Ἀρίστων Ἀκρισίου Φωκαιεὺς [ποι]-5 ητὴς ἐπῶν ὑπάρχων ἐν τεῖ τοῦ παι[δὸς]ἡλικίαι,… Read more

Daux, BCH 63 (1939), 168-169

Dekmos Iounios of Rome, the son of Dekmos: rhetor View XML Date: 1st century BC Edition: [ἐπειδὴ Δέκμο]ς Ἰούνιος Δέκμου υἱ-[ὸς Ρωμαῖος, ἀνὴρ] καλὸς καὶ ἀγαθός, “ῥή-[τωρ, ἐπιδα]μ̣ήσας εἰς τὰν πόλιν[ἁμῶν, ἐποιήσ]ατο τάν τε παρεπιδα-5 [μίαν καὶ ἀνασ]τροφὰν ἀξί[α]. τοῦ τε[αὐτοσαυτοῦ δ]άμου κα[ὶ τᾶς ἁ]μετέ-… Read more

FD III 1, 273

The son of [—]genes from Skepsis, young epic poet View XML Date: 132 BC Edition: [θεός τύχαν ἀγα]θάν[ἄρχοντος Ἁγίωνος τοῦ Ἐχεφύλ]ου, β[ουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Ξένωνος τοῦ Ἀρι]στοβούλου Νικοσράτου[τοῦ Εὐδώρου, γραμμ]ατεύοντος δὲ Τιμοκλέος [τοῦ Θρασέα· ἐπειδὴ — — ․․]μογένους Σκήψιος[ποιητὴ]ς ἐπῶν ἐν τᾶι τοῦ παιδὸς ἁλι[κίαι —… Read more

SEG2 184

Hegesimachos of Athens, the son of Hegesimachos, and his son Hegesimakos: μουσικοί View XML Date: 171-146 BC Edition: Ἀντινίκου ἄρχοντος.μηνὸς Ἑρμαίου. προξενία κεκυρωμένη. ἔδοξε τοῖς ἄ̣[ρ]χουσι καὶ τοῖς συνέδροις Ταναγραίων· ἐπειδὴ Ἡγησίμ̣[α]-χος Ἡγησιμάχου Ἀθηναῖος παραγενόμενος εἰς τὴν π̣[ό]-5 λιν ἡμῶν ἔχων μεθ’ αὑτοῦ… Read more