ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν

Pythokles from Hermiona, the son of Aristarchos

Occupation: ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν, ἀνὴρ χορευτής, αὐλῳδός, ῤαψῳδός, παῖδας/ἄνδρας ἡγεμών, ποιητὴς διθυράμβων Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, 265/264 or 259/258BC; participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254BC; ca. 270/255BC decree and epigram in Delphi… Read more