διδάσκαλος (τραγῳδῶν)

E. p[-]

Occupation: διδάσκαλος (τραγῳδῶν) Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC Source: Nachtergael 1977, n° 2, l. 20… Read more

Ech[-]

Occupation: διδάσκαλος (τραγῳδῶν) Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC Source: Nachtergael 1977, n° 2, l. 24… Read more

Satyros from Argos, the son of Simakos

Occupation: διδάσκαλος (τραγῳδῶν) Events: participation in the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 260/259 or 256/255BC; traveled from Saronic Gulf, Corinthia, and the Argolid, Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 7, l. 36… Read more

Hierokles of Athenae, the son of Nikon

Occupation: διδάσκαλος (τραγῳδῶν) Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254BC; ca. 258/257 or 254/253 BC traveled from Attica Source: Nachtergael 1977, n° 8, l. 54 Nachtergael 1977, n° 9, l. 51… Read more

Peithias of Mantinea, the son of Exainetos

Occupation: διδάσκαλος (τραγῳδῶν) Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ,ca. 257/256 or 253/252BC epitaph, acropolis of Athenae traveled from Arcadia, Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 10, l. 54 IG II 9282… Read more