τραγῳδός

Petrakos 1997, 179

-OROPOS- Kleonikos of Rhodes, the son of Kleokrates: τραγῳδός View XML Date: 217-205 BC Edition: ἐπὶ ἱερέως Δημοκράτου·Πυθόκριτος Ἀνθέως εἶπεν· ἐπειδὴ Κλεόνικος ὁ τραγωιδὸςεὔνους ὢν διατελεῖ τῆι τε πόλει κοινῆι καὶ ἰδίαι τοῖς δεομέ-νοις τῶν πολιτῶν παρέχεται χρείας ἐμ παντὶ καιρῶι, δεδό-5 χθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Κλεόνικον Κλεοκράτου Ῥόδιονπρόξενον… Read more

FD III 1, 48

Nikon of Megalopolis, the son of Nikias, τραγωιδός View XML Date: 165 BC Edition: ἄρχοντος Πύρρου, βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Ἀθάμβου, Ἀρχελά-ου, Δίωνος, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖςἐννόμοις· ἐπειδὴ Νίκων Νικία Μεγαλοπολίτας τραγωιδὸς καὶ πρότερον μὲνεὔνους ὢν διετέλει τᾶι πόλει καὶ… Read more

FD III 3 382

Kleonikos of Rhodes, the son of Kleokrates: τραγῳδός View XML Date: second half 3rd century BC Edition [Δ]ελφοὶ ἔδωκαν Κλεονίκωι Κλεοκράτεος Ῥοδίωι,[α]ὐτῶι [καὶ ἐ]κ[γ]όνοι[ς] π[ρ]οξενίαν, προ[μα]ντ[είαν],[προ]εδρ[ίαν, π]ροδι[κί]αν, ἀσυλίαν, ἀτέλ[ειαν][π]άν[των καὶ τἄλλα] ὅ[σ]α καὶ τοῖς ἄλλο[ις]5 [προξ]ένο[ις] καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντοςἈ[ν]α[ξα]ν[δ]ρ[ί]δα, βουλευόντων Νικοδάμου,[․․6․․․ευς, Ε]ὐαγόρα, Πρωτάρχου, Εὐχαρίδα. Translations (en): “The citizens of Delphi granted Kleonikos of… Read more

FD III 4, 177

Theodoros from Miletus, the son of Theogenes: ὑποκριτής View XML Date: 255/254 BC Edition: [θεοί] Δελφοὶ ἔδωκαν Θεοδώρωι Θεογένους ὑ̣πο[κ]ριτῆι Μιλησίωι αὐτῶι καὶ ἐκγό- νοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἆλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος Ἐμμενίδα, βουλευόντων Ἀριστοκράτευς, Ῥοδίου, Ἀρισταγόρα, Ἀμεινία, Μαντία. Translations… Read more

Paramonos from Chalcis, the son of Demetrios

Occupation: τραγῳδός, other competences Events: 259BC, under the archonship of Phillis, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Euboia to Delos. Proxeny decree attesting once more to the presence of the τραγῳδός Paramonos. The form of the decree is very standard and it is not possible to reckon which was the… Read more

Peithanor of Sicyon

Occupation: τραγῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ,ca. 259/258 or 255/254BC; traveled from Saronic Gulf Corinthia and the Argolid, Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 8, l. 55… Read more

Praxiteles from Athenae, the son of Theogenos

Occupation: κωμῳδός, τραγῳδός, singer, χορευτής, κῆρυξ, ephebe Events: ephebe under the archonship of Menoitos in Athenaeparticipant as κωμῳδός at the 3rd Athenians Pythais in Delphi, 105 BC; participant as χορευτής in performing the paean and τραγῳδός at the 4th Athenians Pythais in Delphi, 97BC; victor as κῆρυξ and second prize… Read more

vacat from Syracusae

Occupation: τραγῳδός Events: participation to the Aetolian Soteria in Delphi, ca. 209/208 or 205/204BC; traveled from Magna Graecia and Sicily Source: FD III 4, 127… Read more

Dionysios from Rhodus

Occupation: τραγῳδός Events: participation to the Aetolian Soteria in Delphi, ca. 217/216BC; traveled from Dodecanese, Aegean Islands Source: FD III 4, 126… Read more

Kleonymos of Acaia

Occupation: τραγῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 257/256 or 253/252BC; traveled from Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 10, l. 57… Read more

Archias of Aegina

Occupation: τραγῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 257/256 or 253/252 BC traveled from Saronic Gulf Corinthia and the Argolid, Peloponnesos Source: Nachtergael 1977, n° 10, l. 56… Read more

Akesios

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.19… Read more

[Hi]meros

Occupation: τραγῳδός Events: ca. 264BC; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, two days in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62574, l.19… Read more

Alexandros from Athenae, the son of Demetrios?

Occupation:τραγῳδός Events: ca. 264BC; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, two days, in Delos participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 257/256 or 253/252BC victor at the Lenaia in Athenae, post 262BC offering of his portrait at the sanctuary in Delos? traveled from Attica to and Delos traveled from Attica to Delphi… Read more

Oikiades from Cassandreia, the son of Nikandros?

Occupation: τραγῳδός Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; participation in the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 260/259 or 256/255BC; traveled from Macedonia, Northern Greece to Delos and to Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.32 Nachtergael 1977 n. 7, l. 32… Read more

Eukles from Argos, the son of Dionysios

Occupation: τραγῳδός Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; participation in the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 265/254 or 259/258 BC; traveled from Saronic Gulf, Corinthia and the Argolid, Peloponnesos to Delos and  Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.31 Nachtergael 1977 n. 3, l. 19… Read more

Dionysodoros

Occupation: τραγῳδός Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.31… Read more

Theodoros

Occupation: τραγῳδός Events: ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, twice, in Delos: 268 BC, under the archonship of Kallimos; 263 BC, under the archonship of Archedamas Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572:31;https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.27… Read more

Kleodoros

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos ca. 302BCvictor at the Lenaia in Athenae Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.19 https://epigraphy.packhum.org/text/4561, l.298… Read more

Aristokrates from Acarnania

Occupation: τραγῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 258/257 or 254/253 BC Parental relation with Aristokrates from Acarnania, τραγῳδός Source: Nachtergael 1977 n° 9, l. 54… Read more

Drakon from Tarentum, the son of Lykon

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι with the choros in Delos participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, 259/258 or 255/254BC traveled from Magna Graecia and Sicily to Delphi and Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.18 https://epigraphy.packhum.org/text/62623, l.85-86 Nachtergael 1977 n. 8, l. 50… Read more

Nikolaos from Epeiros

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, twice, in Delos; traveled from NorthernGreece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570?location=18… Read more

Hegesippos

Occupation: τραγῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.22… Read more

Aristarchos

Occupation: τραγῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos end of 4th centuryBC, victory at the Lenaia in Athenae https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.22; IG II2 2325, l. 303;  IGUR I 224 l. 4… Read more

Dionysios

Occupation: τραγῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.22… Read more

Nikostratos from Cassandreia

Occupation: τραγῳδός Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Macedonia Northern Greece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.20… Read more

Themistonax from Cyzicus

Occupation: τραγῳδός Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled to Cyclades Aegean Islands Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.19… Read more

Theudoros from Parus

Occupation: τραγῳδός Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from MegarisCentralGreece to Delos, Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.19… Read more

[—]on

Occupation: τραγῳδός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.74… Read more

Erginos from Cassandreia, the son of Simylos

Occupation: παῖς χορευτής, τραγῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 265BC; participation to the Amphictyonic Soteria as παῖς χορευτής, in Delphi ca. 265/264 or 259/258BC; participation to the Amphictyonic Soteria as τραγῳδός, in Delphi ,ca. 258/257 or 254/253BC; traveled from Macedonia, Northern Greece Source: Nachtergael 1977, n°… Read more

Char[i]kleides, the son of Ph[ri]kon

Occupation: τραγῳδός, ἀνὴρ χορευτής Events: participation to the Amphictyonic Soteria as ἀνὴρ χορευτής, in Delphi ca. 265BC; participation to the Amphictyonic Soteria as τραγῳδός, in Delphi ca. 265BC Source: Nachtergael 1977, n° 2, l. 10 Nachtergael 1977, n° 2, l. 21… Read more