ἀπολογισμός

ID 1512

Dioskourides of Tarsos, the son of Dioskourides by birth, and of Asklepiodoros by adoption: γραμματικός and poet Myrinos of Amisos, the son of Dionysios: epic and lyric poet, Dioskourides’ pupil View XML Date: end of the 2nd century BC Edition: ἔδοξεν Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι·… Read more