μουσικός

FD III 1, 49

Thrason and Sokrates from Aigyra, the sons of Patron View XML Date: 160 BC Edition: θεός. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν· ἐπειδὴ Θράσων καὶ Σωκράτης Πάτρωνος Αἰγιρᾶται παραγενό-μενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποήσαντο τῶι θεῶι διὰ τῶν λυρικῶν συστημάτων προφε-ρόμενοι [τ]ῶν ἀρχαίων πο[ητ]ᾶν ἃ ἦν πρέποντα ποτί τε τὸν θεὸν… Read more

Petrakos 1997, 211

– OROPOS- Amphikles of Delos, the son of Philoxenos: μουσικός, μελῶν ποιητής View XML Date: ante 166 BC Edition:Δημήτριος Μνασίλλου εἶπεν· προβεβουλευμένον εἶναι αὑτῶι πρὸς τ[ὴν βουλὴν]καὶ τὸν δῆμον· ἐπειδὴ Ἀμφικλῆς Φιλοξένου Δήλιος εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ τε πόλ[ει κοινεῖ]καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ… Read more

Daux, BCH 63 (1939), 161-162

Philonidas μουσικός View XML Date: 142/141 BC Edition: ἄ]ρχοντος Δάμωνος, βο[υλευόντων τὰν δευτέ]-[ρα]ν ἑξάμηνον Ἁγίωνο[ς, Ἀναξανδρίδα, Εὐκλέος],[ἔδο]ξε τᾶι πόλει τῶν Δελ̣[φῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺν][ψάγοι]ς ταῖς ἐννόμοις· ἐπ[ειδὴ Φιλωνίδας patronymic]5 [ethnic ]ιος μουσικὸς, ἐν̣[δαμήσας ἐν τὰν ἁμετέραν][πόλιν, τάν] τε ἀναστροφὰν [καὶ τὰν παρεπιδαμίαν ἐποι]-[ήσατο ἀξίως] τοῦ τε δά[μου τῶν —… Read more

Syll3 703

Kleodoros and Thrasyboulos from Pheneos, the sons of Theoxenidas: μουσικοί View XML Date: 118 BC Edition: θεὸς τύχαν ἀγαθάν.ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελεί-ωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ Κλεόδωροςκαὶ Θρασύβουλος οἱ Θεοξενίδα Φενεᾶται παρα-5 γενόμενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποιήσαντο τῶιθεῶι διὰ… Read more

ID 1497

Amphikles from Rhenea, the son of Philoxenos: μουσικός, μελῶν ποιητής View XML Date: 165/164 BC Edition: ἐπὶ Πέλοπος ἄρχοντος, Γαμη-λιῶνος ἕκτει μετ’ εἰκάδας,ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι ἐκκλησιαστηρίωι, Ἀγαθοκλῆς Ἀπολλο-5 δώρου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴἈμφικλῆς, μουσικὸς καὶ μελῶνποητής, ἀκροάσεις καὶ πλείουςἐποήσατο καὶ προσόδιον… Read more

SEG2 184

Hegesimachos of Athens, the son of Hegesimachos, and his son Hegesimakos: μουσικοί View XML Date: 171-146 BC Edition: Ἀντινίκου ἄρχοντος.μηνὸς Ἑρμαίου. προξενία κεκυρωμένη. ἔδοξε τοῖς ἄ̣[ρ]χουσι καὶ τοῖς συνέδροις Ταναγραίων· ἐπειδὴ Ἡγησίμ̣[α]-χος Ἡγησιμάχου Ἀθηναῖος παραγενόμενος εἰς τὴν π̣[ό]-5 λιν ἡμῶν ἔχων μεθ’ αὑτοῦ… Read more

vacat

Occupation: μουσικός Events: Proxeny decree for an unknown μουσικός, who was involved with teaching in the gymnasium of Delphi and offered numerous ἀκροάσεις. He was honored with praise and crown and despite the fragmentary text the prominence of this artist is still clear. End I cent. BC Source:… Read more

Philonidas

Occupation: μουσικός Events:  Demonstration in middle-way conventions with spirit of competition, Delphi (Cinalli 2014a) Source:  Daux, BCH 63 (1939), 161-162… Read more