ἀναγνώσεις

FD III 3, 124

Aristotheos from Troezen, the son of Nikotheos: historiographer View XML Date: mid 2nd century BC Edition: ἀ[γ]αθᾶι τύχαι.ἔδοξε τᾶι πόλει̣ τῶν Δελφῶν [ἐν] ἀγορᾶι τελείαι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις·ἐπειδή Ἀριστόθεος Ν̣ικ̣οθέου [Τρο]ζάνιος ἱστοριαγράφος παραγενόμενος [ἐ]ν τὰνπόλιν τὰν τε ἀναστροφὰν ἐπ[οιή]σατο ἀξίως τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τᾶς ἰδίας πατρίδος,5… Read more

ID 1506

Ariston from Phocaea, the son of Akrisios: epic poet at a juvenile age View XML Date: 146/145 or 145/144 BC Edition: ἐπὶ Μητροφάνου ἄρχοντος, Σκιροφοριῶνοςπέμπτει ἐπὶ δέκα, βουλὴ ἐν τῶι ἐκκλησιαστ[η]-ρίωι· Διόφαντος Ἑκαταίου Ἕρμε[ιο]ς εἶπ[εν]·ἐπειδὴ Ἀρίστων Ἀκρισίου Φωκαιεὺς [ποι]-5 ητὴς ἐπῶν ὑπάρχων ἐν τεῖ τοῦ παι[δὸς]ἡλικίαι,… Read more

IG XI 4, 618

Herakleitos from Kalchedon, the son of [ . . . . ]ndros?: interpreter View XML Date: 3rd century BC Edition: [Ἡ]ρακλείτου Καλχ[ηδονίου].ἔδοξεν τῆι βουλῆι κα[ὶ]τῶι δήμωι· Ἀναξιμένη[ς]Ἡγησαγόρου εἶπεν· ἐπε[ι]-5 [δὴ Ἡράκλει]τος [ἀγα]θὸς [ὢν]ἀνὴρ διατελεῖ περὶ τὸ ἱε-ρὸν καὶ τὴν πόλιν τὴν… Read more