κιθαρῳδός

FD III 3, 128

Satyros of Samos, the son of Eumenes: αὐλητής, κιθαρῳδός, singer, composer(?) View XML Date: end 3rd-init 2nd century BC Edition: Σάτυρος Εὐμένους Σάμιος·τούτωι πρώτωι συμβέβηκεν μόνωιἄνευ ἀνταγωνιστῶν αὐλῆσαιτὸν ἀγῶνα καὶ ἀξιωθέντα ἐπιδοῦ-5 ναι τῶι θεῶι καὶ τοῖς Ἕλλησι μετὰτὸν γυμνικὸν τῆι θυσίαι ἐν τῶι στα-… Read more

IG XII, 5 482 + IG XII, 5 Add. p. 318

-SIPHNOS- ]mon the son of Nikon, from Delos: κιθαρωιδός View XML Date: 3rd/2nd century BC Edition: A [καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ][δραχμῶν τρ]ια[κ]ο[σ]ί[ων ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί]-[ας, καὶ ἀ]νειπεῖν τὸν σ[τέφανον Διονυσίοις τρα]-[γωιδῶ]ν τῶι ἀγῶνι, ἀναγρά[ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισ]-5 [μα τ]οὺς… Read more

IG XI 4, 575

Menalkes from Athens, the son of Speuson: κιθαρῳδός View XML Date: 270-250 BC Edition:[ – – – – – – εἶπεν· ἐπει-]δὴ Μενάλκης ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν διατε-λεῖ περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τὸν δῆμοντὸν Δηλίων· δεδόχθαι τῆι βουλῆι5 καὶ τῶι δήμωι· εἶναι Μενάλκην… Read more

Daux, BCH 73 (1949), 276 nr. 27

Athanadas from Regio, the son of Zopyros: κιθαρωιδός View XML Date: 150/149 BC Edition: ἀγαθᾶι τύχαιἄρχοντος Θρασυκλέος, μηνὸς Ποιτροπίου, βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξά-μηνον Ἀριστοβούλου, Τίμωνος, Δαμοστράτου, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀ-γορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπεὶ Ἀθανάδας Ζωπύρου Ῥηγῖνος κιθαρωιδὸς παρα-5 γενόμενος ἐπὶ τῶι ἀγῶνι τῶν Σωτηρίων… Read more

FD III 4, 361

Menalkes of Athens, the son of Speuson: κιθαρῳδός View XML Date: 259/258 or 255/254 BC Edition: ἐπὶ Ἐμμενίδα ἄρχοντο[ς ἐν] Δ̣ελφοῖς, ἱερομνη-μονούντων Αἰτωλῶν Εὐπολέμ̣[ου, Σιν]νέα, Εὐρυδάμ-[ου, Ἀριστίπ]που, Ἀλέξω̣[νος], Εὐμη[λίδα, Δ]ίωνο[ς],[Νι]κάνδρου· Δελφῶν Κλευδάμου, Αἰσχριώνδα· Ἱστιαι-5 έων Ἀντιφῶντος· ἐπειδὴ Μενάλκης ὁ κιθα… Read more

ICret XXIV 1

Menekles from Teos, the son of Dionysios: ambassador, κιθαρῳδός, interpreter View XML Date: 170-140 BC Edition: Πριανσίων.ἔδοξε Πριανσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει.ἐπειδὴ Ἡρόδοτος Μ<η>νοδότου καὶ Μενεκλῆς Διονυ-σίω ἐξαποσταλέντες πρεγγευταὶ πορτὶ ἁμὲ πα-5 ρὰ Τηίων οὐ μόνον ἀνεστρά[φεν]< πρ>επ<ό>ντω<ς> ἐν τᾶιπόλει καὶ [διελέγ]εν περὶ τᾶ[ς ἁμῶν… Read more

ICret I VIII, 11*

Menekles from Teos, the son of Dionysios: ambassador, κιθαρῳδός, interpreter View XML Date: 170-140 BC Edition: Κνωσίων. ἔδοξε Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει· ἐπει-δὴ Ἡρόδοτος Μηνοδότω καὶ Μενεκλῆς Διονυσίωἀποσταλθέντες πρεγγευταὶ πὰρ Τηίων πορτὶτὰς ἐν Κρήται πόλιας καὶ διατρίψαντεν τὸν πλεῖσ-5 τον χρόνον ἐν τᾶι… Read more

Menekles from Teos, the son of Dionysios

Occupation: ambassador, κιθαρῳδός, interpreter Events: Traveled from Teos to the cities of Crete. In Knosos and Priansos, Menekles delivered demonstrations on ancient poets and collected an anthology from the ancient historiographers. Source: ICret I 24_1* ICret I 8_11… Read more

vacat, from Tanagra

Occupation:κιθαρῳδός Events: victor at the Mouseia in Thespiae, mid first century BC; traveled from Boiotia, Central Greece  or Magna Graecia and Sicily Source: IThesp. 181 l. 4… Read more

Athanadas of Regium, the son of Zopyros

Occupation: κιθαρῳδός Events: Participation in the ἀγῶνες of the Aetolian Soteria in Delphi, 150/149BC; offering of middle-way performances: decree traveled from Magna Graecia and Sicily Source: Daux, BCH 73 (1949), 276 nr. 27… Read more

Pharadas from Athenae, the son of Timon

Occupation: κιθαρῳδός, ποιητής σατύρων Events: victor as κιθαρῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, 1st centuryBC; victor as κιθαρῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor at the Mouseia as ποιητὴς σατύρων in Thespies, post84BC; honored by the boule in Athenae, ca. 150BC; traveled from Attica Source:… Read more

Eubios from Athenae, the son of Eubios

Occupation: κιθαρῳδός, cantore, τραγικὸς χοροδιδάσκαλος Events: performance at the 4th Pythais, ᾀσόμενος τούς τε παιᾶνας καὶ τὸν χορóν, in Delphi, 97BC; victor as κιθαρῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; mentioned as τραγικὸς χοροδιδάσκαλος in the technitai catalog in Argos, ca. 80/50BC; traveled from Attica Source: FD III… Read more

Iranos from Tanagra, the son of Phrynidas

Occupation: κῆρυξ,κιθαρῳδός, τραγῳδός ῤαψῳδός, κωμῳδός, ἐπῶν ποιητής  Events: victor as κῆρυξ at the Ptoia in Akraiphia, post 85BC; victor as κωμῳδός at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ca. 80/50BC; victor as ἐπῶν ποιητής at the Serapeia in Tanagra, post 85BC; victor twice (once as τραγῳδός) at the Serapeia in Tanagra,… Read more

Nikostratos from Thebae, the son of Philostratos

Occupation: κωμῳδός, κιθαρῳδός Events: victor as κωμῳδός at the Charitesia in Oropos, 1st centuryBC; victor twice as κωμῳδός at the Charitesia and Homoloia in Orchomenos, 1st centuryBC; if the interpretation is correct, victor at the Amphiaraia and Rhomaia in Oropos, ,ca. 80/50BC; traveled from Boiotia, Central Greece Source: IG VII 3195,… Read more

Kallon from Opus, the son of Python

Occupation: κιθαρῳδός, ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς παῖδας Events: victor of three prizes as κιθαρῳδός and ἡγεμὼν τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς παῖδας at the Charitesia and Homoloia in Orchomenos, 1st century BC; traveled from Central Greece Source: IG VII 3196, ll. 17-8, 30-3… Read more

Dionisio[s]

Occupation: κιθαρῳδός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.76… Read more

Xenokrates from Ambracia

Occupation: κιθαρῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from to Delos; traveled from Epeiros, Northern Greece to Delos; traveled from Epeiros, Northern Greece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.24… Read more

Philodamos

Occupation: κιθαρῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.24… Read more

Athenaios

Occupation: κιθαρῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.23… Read more

Kleon from Sicyon, the son of S[o]sikrates

Occupation: κιθαρῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC Traveled from Saronic Gulf, Corinthia and the Argolid, Peloponnesos, to Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.23 Nachtergael 1977, n° 8, l. 29… Read more

Ainesidemos from Byzantium?, the son of Ariston?

Occupation: κιθαρῳδός, χορευτής Events: 268BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participations to the Amphictyonic Soteria in Delphi: ca. 262/261 or 258/257BC and ca. 260/259 or 256/255BC traveled from BlackSea to Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.29 Nachtergael 1977 n. 5, l. 27 Nachtergael 1977 n. Read more

Mnesitheos

Occupation: κιθαρῳδός Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.29… Read more

Megistokles

Occupation: κιθαρῳδός Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.22… Read more

Andreas from Tegea

Occupation: κιθαρῳδός Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Arcadia, Peloponnesos, to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.22… Read more

Aristomachos

Occupation: κιθαρῳδός, ἀνὴρ χορευτής Events: 259BC, under the archonship of Phillis, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria as διδάσκαλος and ἀνὴρ χορευτής at Delphi, ca. 258/257 or 254/253BC Traveled to Delphi and to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62577, l.22 Nachtergael 1977 n° 9, l. 36… Read more

vacat, from Abydus

Occupation: κιθαρῳδός Events: 236BC, under the archonship of Mennis; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Mysia, Asia Minor Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62582, l.39… Read more

vacat, from Boiotia

Occupation: κιθαρῳδός Events: 236BC, under the archonship of Mennis, ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos; traveled from Central Greece Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62582, l.40… Read more

Demetr[io]s

Occupation: κιθαρῳδός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.76… Read more

Memnon from Athenae

Occupation: κιθαρῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Attica to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.23… Read more

[D]rakon

Occupation: κιθαρῳδός Events: 169BC, under the archonship of Timoxenos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62595, l.76… Read more

Eteokleides

Occupation: κιθαρῳδός Events: 168BC, under the archonship of Alkimachos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_2000_num_124_1_7263:10… Read more

[- – -]kos

Occupation: κιθαρῳδός Events: 168BC, under the archonship of Alkimachos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_2000_num_124_1_7263:11… Read more

Megakles

Occupation: κιθαρῳδός Events: 168BC, under the archonship of Alkimachos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_2000_num_124_1_7263:11… Read more

Thoas

Occupation: κιθαρῳδός Events: 168BC, under the archonship of Alkimachos; ἀγῶνες τῶι θεῶι in Delos Source: https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_2000_num_124_1_7263:11… Read more

Nikon from Thronium

Occupation: κιθαρῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 260/259 or 256/255BC traveled from Lokris Central Greece Source: Nachtergael 1977, n° 7, l. 15… Read more

Zenodot[os]

Occupation: κιθαρῳδός Events: participation to the Aetolian Soteria in Delphi, ca. 225/224BC Source: Nachtergael 1977, n° 63, l. 7… Read more