ἐπιδείξεις

ICret I VIII, 11*

Menekles from Teos, the son of Dionysios: ambassador, κιθαρῳδός, interpreter View XML Date: 170-140 BC Edition: Κνωσίων. ἔδοξε Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει· ἐπει-δὴ Ἡρόδοτος Μηνοδότω καὶ Μενεκλῆς Διονυσίωἀποσταλθέντες πρεγγευταὶ πὰρ Τηίων πορτὶτὰς ἐν Κρήται πόλιας καὶ διατρίψαντεν τὸν πλεῖσ-5 τον χρόνον ἐν τᾶι… Read more

ICret XXIV 1

Menekles from Teos, the son of Dionysios: ambassador, κιθαρῳδός, interpreter View XML Date: 170-140 BC Edition: Πριανσίων.ἔδοξε Πριανσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει.ἐπειδὴ Ἡρόδοτος Μ<η>νοδότου καὶ Μενεκλῆς Διονυ-σίω ἐξαποσταλέντες πρεγγευταὶ πορτὶ ἁμὲ πα-5 ρὰ Τηίων οὐ μόνον ἀνεστρά[φεν]< πρ>επ<ό>ντω<ς> ἐν τᾶιπόλει καὶ [διελέγ]εν περὶ τᾶ[ς ἁμῶν… Read more

FD III 1, 223

Apollonios from Aigyra, the son of Dionysios View XML Date: 1st century BC Edition: ἀγαθᾶ τύχαι. Δελφοὶ προξενίαν ἔδωκαν “Ἀπολλωνίωι Διονυσίου Αἰγιράτηι παιδεύ-σαντι Δελφῶν υἱοὺς, καὶ ἐπιδείξεις ποιησαμένωι, καὶ φανέντι ἀγαθῶιἔν τε τᾶι διδασκαλίαι τοῦ μαθήματος καὶ τᾶι τοῦ βίου ἀναστροφᾷ·ἔδοξε οὖν τᾷ πόλει τῶν Δελφῶν δεδόσθαι Ἀπολλωνίωι προ-5… Read more

FD III 1, 49

Thrason and Sokrates from Aigyra, the sons of Patron View XML Date: 160 BC Edition: θεός. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν· ἐπειδὴ Θράσων καὶ Σωκράτης Πάτρωνος Αἰγιρᾶται παραγενό-μενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποήσαντο τῶι θεῶι διὰ τῶν λυρικῶν συστημάτων προφε-ρόμενοι [τ]ῶν ἀρχαίων πο[ητ]ᾶν ἃ ἦν πρέποντα ποτί τε τὸν θεὸν… Read more

Syll3 703

Kleodoros and Thrasyboulos from Pheneos, the sons of Theoxenidas: μουσικοί View XML Date: 118 BC Edition: θεὸς τύχαν ἀγαθάν.ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελεί-ωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ Κλεόδωροςκαὶ Θρασύβουλος οἱ Θεοξενίδα Φενεᾶται παρα-5 γενόμενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποιήσαντο τῶιθεῶι διὰ… Read more