Delphi

FD III 3, 126

Damokles of Aigion, the son of Timokrates: συναγωνιστής View XML Date: 157 BC Edition: [ἄ]ρχοντος Πατρέα, βουλευόντων τὰν δευτέραν ἑξάμηνονΔρομοκλείδα, Πολυκράτεος, Πασίωνος· ἔδοξε τᾶι πόλει τῶνΔελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ[Δ]αμοκλῆς Τιμοκράτεος Αἰγιεὺς ἐνδαμήσας συναγωνίξατο5 [μ]ετὰ Ἀρίστιος, ἐπαινέσαι Δαμοκλῆ Τιμοκράτεος Αἰγιῆ καὶ… Read more

FD III 3, 124

Aristotheos from Troezen, the son of Nikotheos: historiographer View XML Date: mid 2nd century BC Edition: ἀ[γ]αθᾶι τύχαι.ἔδοξε τᾶι πόλει̣ τῶν Δελφῶν [ἐν] ἀγορᾶι τελείαι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις·ἐπειδή Ἀριστόθεος Ν̣ικ̣οθέου [Τρο]ζάνιος ἱστοριαγράφος παραγενόμενος [ἐ]ν τὰνπόλιν τὰν τε ἀναστροφὰν ἐπ[οιή]σατο ἀξίως τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τᾶς ἰδίας πατρίδος,5… Read more

FD III 1, 223

Apollonios from Aigyra, the son of Dionysios View XML Date: 1st century BC Edition: ἀγαθᾶ τύχαι. Δελφοὶ προξενίαν ἔδωκαν “Ἀπολλωνίωι Διονυσίου Αἰγιράτηι παιδεύ-σαντι Δελφῶν υἱοὺς, καὶ ἐπιδείξεις ποιησαμένωι, καὶ φανέντι ἀγαθῶιἔν τε τᾶι διδασκαλίαι τοῦ μαθήματος καὶ τᾶι τοῦ βίου ἀναστροφᾷ·ἔδοξε οὖν τᾷ πόλει τῶν Δελφῶν δεδόσθαι Ἀπολλωνίωι προ-5… Read more

FD III 3, 125

Aristys of Aigion, the son of Aristomenes: actor(?) View XML Date: 157 BC Edition: ἀγα[θ]ᾶι τύχαι.ἄρχοντος Πατρέα, βουλευόντων τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Δρομοκλείδ[α],Πολυκράτεος, Πασίωνος, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωσὺμ ψάφοις ταῖς ἐννομο[ις]· ἐπειδὴ Ἄριστυς Ἀριστομένεος Αἰγιεὺς ἐπέ-5 δωκε τῶι θεῶι ἁμέραν κ[α]ὶ ἀγωνίξατο καὶ εὐδοκίμησε, ἐπαινέσαι Ἄρι-… Read more

FD III 1, 49

Thrason and Sokrates from Aigyra, the sons of Patron View XML Date: 160 BC Edition: θεός. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν· ἐπειδὴ Θράσων καὶ Σωκράτης Πάτρωνος Αἰγιρᾶται παραγενό-μενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποήσαντο τῶι θεῶι διὰ τῶν λυρικῶν συστημάτων προφε-ρόμενοι [τ]ῶν ἀρχαίων πο[ητ]ᾶν ἃ ἦν πρέποντα ποτί τε τὸν θεὸν… Read more

FD III 4, 361

Menalkes of Athens, the son of Speuson: κιθαρῳδός View XML Date: 259/258 or 255/254 BC Edition: ἐπὶ Ἐμμενίδα ἄρχοντο[ς ἐν] Δ̣ελφοῖς, ἱερομνη-μονούντων Αἰτωλῶν Εὐπολέμ̣[ου, Σιν]νέα, Εὐρυδάμ-[ου, Ἀριστίπ]που, Ἀλέξω̣[νος], Εὐμη[λίδα, Δ]ίωνο[ς],[Νι]κάνδρου· Δελφῶν Κλευδάμου, Αἰσχριώνδα· Ἱστιαι-5 έων Ἀντιφῶντος· ἐπειδὴ Μενάλκης ὁ κιθα… Read more

FD III 4, 177

Theodoros from Miletus, the son of Theogenes: ὑποκριτής View XML Date: 255/254 BC Edition: [θεοί] Δελφοὶ ἔδωκαν Θεοδώρωι Θεογένους ὑ̣πο[κ]ριτῆι Μιλησίωι αὐτῶι καὶ ἐκγό- νοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἆλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος Ἐμμενίδα, βουλευόντων Ἀριστοκράτευς, Ῥοδίου, Ἀρισταγόρα, Ἀμεινία, Μαντία. Translations… Read more

Syll3 270

Philodamos from Skarpheia, son of Ainesidamos: poet? View XML Date: 340/339 BC Edition: hymn to Dionysus in twelve stanzas θ[ε]ο[ί]. Δελφοὶ ἔδωκαν Φιλοδάμ[ωι Αἰν]η̣σιδάμου Σκαρφεῖ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς Ἐπ[ι]γένε[ι],[..]ντ̣ίδαι, αὐτοῖς καὶ ἐκ[γόνοις] προξενίαν, προμ[αν]τείαν, προεδρίαν, προδικ[ίαν],[ἀτέ]λειαν, ἐπι[τιμ]ὰν̣ καθ[άπερ Δε]λφοῖς· ἄρχοντος Ἐτυμώνδα, βουλευόντων [— — —c.51— — —],  [Πλ]είστωνος, Καλλικρ[άτεος].vacatvacat[ἐπεὶ Φιλόδαμος καὶ… Read more

FD III 3, 145

Aristodama of Smyrna, the daughter of Amyntas: epic poetess View XML Date: last quarter 3rd century BC Edition: [ἀγαθᾶ]ι τύχαι. [ἐπὶ ἄρχοντ]ος Στρατονίκου[ἔδοξε] τᾶι πόλει τῶν [Χαλειῶ]ν· ἐπειδὴ[Ἀριστοδ]άμ[α Ἀμ]ύντα Ζμυρναί[α] ἀπ’ Ἰωνίας[ἐπέωμ] ποιήτρι[α] πα̣ρα̣[γε]ν̣ο̣μ̣[έ]να ΠΛΕΙ5 [․5-6․․]Π․․․․․ΑΙ․Ι․․․․․ΤΟΙ․․Ι.Ν[․․․․10․․․․]Ν․․ΑΙ․․Ρ․Ε․ΥΕΤΟ․․․․ΟΥΣ[․․․․10․․․․]ΝΟ․․․․․Τ․․ΛΙ․․․․․․․ΓΑΣ[․․․․10․․․․]ΙΦ․․․․․․․․Ι․ΙΟΙ․Τ․․․․․․․[․․․․․12․․․․․]Α ․․ καὶ τῶν προγόνων τῶν τᾶ[ς]10… Read more

Daux, BCH 63 (1939), 161-162

Philonidas μουσικός View XML Date: 142/141 BC Edition: ἄ]ρχοντος Δάμωνος, βο[υλευόντων τὰν δευτέ]-[ρα]ν ἑξάμηνον Ἁγίωνο[ς, Ἀναξανδρίδα, Εὐκλέος],[ἔδο]ξε τᾶι πόλει τῶν Δελ̣[φῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺν][ψάγοι]ς ταῖς ἐννόμοις· ἐπ[ειδὴ Φιλωνίδας patronymic]5 [ethnic ]ιος μουσικὸς, ἐν̣[δαμήσας ἐν τὰν ἁμετέραν][πόλιν, τάν] τε ἀναστροφὰν [καὶ τὰν παρεπιδαμίαν ἐποι]-[ήσατο ἀξίως] τοῦ τε δά[μου τῶν —… Read more

Syll3 703

Kleodoros and Thrasyboulos from Pheneos, the sons of Theoxenidas: μουσικοί View XML Date: 118 BC Edition: θεὸς τύχαν ἀγαθάν.ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελεί-ωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ Κλεόδωροςκαὶ Θρασύβουλος οἱ Θεοξενίδα Φενεᾶται παρα-5 γενόμενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποιήσαντο τῶιθεῶι διὰ… Read more

Syll 3 689

χοροψάλτρια from Kyme, the daughter of Aristokrates View XML Date: 134 BC Edition: ἄρχοντος Ἁγίωνος] τοῦ Ἐχεφύλου, [βουλευ]όντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Νικ[οστρά]-[τοῦ τοῦ Εὐδώρου, Ξέ]νωνος τοῦ Ἀριστο[β]ούλου, Τιμοκλέος τοῦ Θρασέα ἐ[πειδὴ][․․․8․․․․ Ἀριστο]κράτεος Κυμαία, χοροψάλτρια, παραγενηθ[ε]ῖσα ἐν Δ̣ε[λφούς][καὶ παρακληθεῖ]σα ὑπό τε τῶν ἀρχό[ν]των καὶ τᾶς πόλιος ἐπέδωκε [τῶι5 θεῶι] [αὐθαμέραν… Read more

FD III 3, 224

Hermokles from Chios, the son of Phainomenos: hymnographer and hieromnemon View XML Date: end 3rd century BC Edition: [θεοί. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι] σὺν ψάφοις ταῖς ἐννό[μοι]ς· ἐπειδὴ Ἑρμοκλῆς[Φαινομένου ἀποσταλεὶς ἱερομνάμων ὑπὸ τᾶς πόλιος τῶ]ν Χίων τάς τε θυσίας τῶι θεῶι συνε̣τ̣έλεσ[ε][κὰτ τὰ πάτρια λαμπρῶς… Read more

Daux, BCH 73 (1949), 276 nr. 27

Athanadas from Regio, the son of Zopyros: κιθαρωιδός View XML Date: 150/149 BC Edition: ἀγαθᾶι τύχαιἄρχοντος Θρασυκλέος, μηνὸς Ποιτροπίου, βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξά-μηνον Ἀριστοβούλου, Τίμωνος, Δαμοστράτου, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀ-γορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπεὶ Ἀθανάδας Ζωπύρου Ῥηγῖνος κιθαρωιδὸς παρα-5 γενόμενος ἐπὶ τῶι ἀγῶνι τῶν Σωτηρίων… Read more

FD III 2, 190

Aristonoos from Corinth: hymnographer View XML Date: 270/269 BC Edition:Δελφοὶ ἔδωκαν Ἀριστονό[ωι, ἐπεὶ]τοὺς ὕμνους τοῖς θεοῖς ἐπο[ίησεν],αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις, προξ[ενίαν],εὐεργεσίαν, προμαντείαν, πρ[οεδρίαν],προδικίαν, ἀσυλίαν πολέμου [καὶ εἰ]-ρήνης, ἀτέλειαν πάντων, καὶ ἐπιτι-[μὰ]ν καθάπερ Δελφοῖς. ἄρχοντος[Δα]μοχάρεος, βουλευόντωνἈ]ντάνδρου, Ἐρασίππου, Εὐαρχίδα. Translations (en): “The… Read more

FD III 3 382

Kleonikos of Rhodes, the son of Kleokrates: τραγῳδός View XML Date: second half 3rd century BC Edition [Δ]ελφοὶ ἔδωκαν Κλεονίκωι Κλεοκράτεος Ῥοδίωι,[α]ὐτῶι [καὶ ἐ]κ[γ]όνοι[ς] π[ρ]οξενίαν, προ[μα]ντ[είαν],[προ]εδρ[ίαν, π]ροδι[κί]αν, ἀσυλίαν, ἀτέλ[ειαν][π]άν[των καὶ τἄλλα] ὅ[σ]α καὶ τοῖς ἄλλο[ις]5 [προξ]ένο[ις] καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντοςἈ[ν]α[ξα]ν[δ]ρ[ί]δα, βουλευόντων Νικοδάμου,[․․6․․․ευς, Ε]ὐαγόρα, Πρωτάρχου, Εὐχαρίδα. Translations (en): “The citizens of Delphi granted Kleonikos of… Read more

FD III 2, 78

The Athenian Kleochares, the son of Bion: melic poet View XML Date: 230-225 BC Edition: [θ]εο[ί]. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείω<ι>, σὺμ ψάφοις τ[αῖς ἐ]ννόμοις. ἐπειδὴ Κλε[οχ]άρης Βίωνο[ς]Ἀθηναῖος, φυλῆς Ἀκαμαντίδος, δήμου Κικυν<ν>έως, ποιητὴς μελῶν, ἐπιδαμήσας εἰς τὰν πόλιν, γέγραφε τῶι θεῶιποθόδιόν τε καὶ… Read more

FD III 1, 48

Nikon of Megalopolis, the son of Nikias, τραγωιδός View XML Date: 165 BC Edition: ἄρχοντος Πύρρου, βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Ἀθάμβου, Ἀρχελά-ου, Δίωνος, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖςἐννόμοις· ἐπειδὴ Νίκων Νικία Μεγαλοπολίτας τραγωιδὸς καὶ πρότερον μὲνεὔνους ὢν διετέλει τᾶι πόλει καὶ… Read more

Daux, BCH 63 (1939), 168-169

Dekmos Iounios of Rome, the son of Dekmos: rhetor View XML Date: 1st century BC Edition: [ἐπειδὴ Δέκμο]ς Ἰούνιος Δέκμου υἱ-[ὸς Ρωμαῖος, ἀνὴρ] καλὸς καὶ ἀγαθός, “ῥή-[τωρ, ἐπιδα]μ̣ήσας εἰς τὰν πόλιν[ἁμῶν, ἐποιήσ]ατο τάν τε παρεπιδα-5 [μίαν καὶ ἀνασ]τροφὰν ἀξί[α]. τοῦ τε[αὐτοσαυτοῦ δ]άμου κα[ὶ τᾶς ἁ]μετέ-… Read more

FD III 2, 75

Kleandros from Colophon, the son of Apollophanes: epic poet View XML Date: 245 BC Edition: Δελφοὶ ἔδωκαν Κλεάνδρωι Ἀπολλοφάνου Κολοφονίωι, ἐπῶν ποητῆι, αὐτῶι καὶἐγγόνοις, προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀ-τέλειαν πάντων, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐ-εργέταις.nἄρχοντος Ε<ὐ>θύωνος, βουλευόντων Κλέωνος, Κράτωνος,Πάσωνος. Translations (en): “The citizens of Delphi… Read more

Syll3 737

Antipatros from Eleutherna, the son of Breukos: ὕδραυλος View XML Date: 86 BC Edition: [ἄρχοντο]ς̣ Κλεάνδρου τοῦ Τίμωνος, βουλευόντων Πολίτα τοῦ Ἀσάν-[δρου, Εὐκ]λ̣είδα τοῦ Ἡρακλείδα, Δίωνος τοῦ Καλλία, Θεοξένου τοῦ Πολύωνος,[ἔδοξε τᾶι] π̣όλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγο̣ρ̣ᾶι τελείωι· ἐπεὶ Ἀντίπατρος Βρεύκου[Ἐλευθερν]α̣ῖ̣ος, ὕδραυλος, ἀποστειλάσας ποτ’… Read more

FD III 1, 273

The son of [—]genes from Skepsis, young epic poet View XML Date: 132 BC Edition: [θεός τύχαν ἀγα]θάν[ἄρχοντος Ἁγίωνος τοῦ Ἐχεφύλ]ου, β[ουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Ξένωνος τοῦ Ἀρι]στοβούλου Νικοσράτου[τοῦ Εὐδώρου, γραμμ]ατεύοντος δὲ Τιμοκλέος [τοῦ Θρασέα· ἐπειδὴ — — ․․]μογένους Σκήψιος[ποιητὴ]ς ἐπῶν ἐν τᾶι τοῦ παιδὸς ἁλι[κίαι —… Read more

FD III 3, 217

Amphiklos of Chios, the son of Kallistratos: epic poet, hieromnemon View XML Date: 246-242 BC Edition: ἐπὶ Ἀμύντα ἄρχοντος [ἐν Δελφοῖς, βουλευόν]-των Ἐρασίππου, Κα̣λ̣[ . . . . . ca. 14 . . . . . , ἐπει]-δὴ Ἄμφικλος Καλ̣[λιστράτου Χῖος, ποιητὰς]ἐπῶν, ἀποστα[λεὶς ἱερομνάμων -ca. 6- Ἀμ]-φικτιον[ – – – – –… Read more

FD III 3, 338

Menandros, the son of Daidalos, from Thyrreion in Acarnania and by decree of Kassopeia: grammatikos View XML Date: end 1st century BC Edition: Δελφοὶ ἔδωκαν “Μενάνδρωι Δαιδάλου Ἀκαρνᾶνι ἀπὸ Θυρρείου,κατὰ δὲ χρηματισμὸν Κασσωπαίωι, τῶι γραμματικῶι, αὐτῶι καὶ ἐγγόνοιςπροξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν ἐν πάν-τοις {τοις} τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ… Read more

FD III 3, 86

Xenotimos from Boeotia, the son of Theron: ᾠδός, παῖς χορευτής View XML Date: mid 3rd century BC Edition: [θεοί. ἀγαθῆι τύχηι. ἐ]πειδὴ Ξενότιμος Θήρωνος Βοιω[τὸς][αἶσμα ἐπέδωκεν τῶι θε]ῶι μετὰ χοροῦ· ἔδοξεν τῆι πόλει[τῶν Δελφῶν πρόξενον] εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως[Ξενότιμον Θήρωνος κ]αὶ τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ· εἶναι δὲ αὐτῷ… Read more

FD III 3, 128

Satyros of Samos, the son of Eumenes: αὐλητής, κιθαρῳδός, singer, composer(?) View XML Date: end 3rd-init 2nd century BC Edition: Σάτυρος Εὐμένους Σάμιος·τούτωι πρώτωι συμβέβηκεν μόνωιἄνευ ἀνταγωνιστῶν αὐλῆσαιτὸν ἀγῶνα καὶ ἀξιωθέντα ἐπιδοῦ-5 ναι τῶι θεῶι καὶ τοῖς Ἕλλησι μετὰτὸν γυμνικὸν τῆι θυσίαι ἐν τῶι στα-… Read more

FD III 3 115

Xenophantos from Thebes, the son of Abromachos: αὐλητής View XML Date: 264/263 BC Edition: [θ]εο[ὶ]. [Δελφοὶ ἔδ]ωκαν Ξενοφάν[τωι] Ἀβ̣ρ[ομ]άχου[Θηβαίωι] αὐτῶι καὶ ἐκ[γό]νοις πρ[οξε]νί-[αν, ἀσυλί]αν, προεδρ[ίαν], ἀτέλε[ιαν π]ά[ν]-[των καὶ τὰ] ἄλλα [ὅσα] καὶ τοῖ[ς] ἄλλο[ις]5 [προξένοις καὶ εὐεργέτα]ις. ἄρχοντος……., βουλευόντων Κ]λευμάντιος, […….c.18…….] vacat Translations… Read more

FD III 1, 400

Aristoteles from Stagira, the son of Nikomachos, and Kallisthenes from Olinthos, son of Damotimos: authors of the pythionikai catalogues for the Delphians View XML Date: ante 329 BC Edition: [ἐπεὶ][Ἀριστοτέλης Νικο-][μάχου Σταγιρίτης][καὶ Καλλισθένης Δ-]5 [αμοτίμου Ὀλύνθιο-][ς συ]νέ[ταξαν πίνακ-][α] τῶν ἀ[πὸ Γυλίδα νεν-]ικηκ[ότ]ων τὰ [Πύθια]… Read more

vacat

Occupation: μουσικός Events: Proxeny decree for an unknown μουσικός, who was involved with teaching in the gymnasium of Delphi and offered numerous ἀκροάσεις. He was honored with praise and crown and despite the fragmentary text the prominence of this artist is still clear. End I cent. BC Source:… Read more

Poplios

Occupation: μαγῳδός Events: proxeny decree in Delphi, first half I cent. BC Bibliography: Robert 1938, 7 n. 1… Read more

Philonidas

Occupation: μουσικός Events:  Demonstration in middle-way conventions with spirit of competition, Delphi (Cinalli 2014a) Source:  Daux, BCH 63 (1939), 161-162… Read more

Xenophantos from Thebes, the son of Ab[rom]achos

Occupation: αὐλητής Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos ca. 264/263 or 256/255BC, proxeny decree in Delphi player at Demetrios funeral in Korinthos offering of a golden crown at the sanctuary of Delos traveled from Boiotia, Central Greece to Delos and Korinthos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.16… Read more

Drakon from Tarentum, the son of Lykon

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι with the choros in Delos participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, 259/258 or 255/254BC traveled from Magna Graecia and Sicily to Delphi and Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.18 https://epigraphy.packhum.org/text/62623, l.85-86 Nachtergael 1977 n. 8, l. 50… Read more

Kleon from Sicyon, the son of S[o]sikrates

Occupation: κιθαρῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC Traveled from Saronic Gulf, Corinthia and the Argolid, Peloponnesos, to Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.23 Nachtergael 1977, n° 8, l. 29… Read more

Ainesidemos from Byzantium?, the son of Ariston?

Occupation: κιθαρῳδός, χορευτής Events: 268BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participations to the Amphictyonic Soteria in Delphi: ca. 262/261 or 258/257BC and ca. 260/259 or 256/255BC traveled from BlackSea to Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.29 Nachtergael 1977 n. 5, l. 27 Nachtergael 1977 n. Read more

Eukles from Argos, the son of Dionysios

Occupation: τραγῳδός Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; participation in the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 265/254 or 259/258 BC; traveled from Saronic Gulf, Corinthia and the Argolid, Peloponnesos to Delos and  Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.31 Nachtergael 1977 n. 3, l. 19… Read more

Oikiades from Cassandreia, the son of Nikandros?

Occupation: τραγῳδός Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; participation in the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 260/259 or 256/255BC; traveled from Macedonia, Northern Greece to Delos and to Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.32 Nachtergael 1977 n. 7, l. 32… Read more

Kleoxenos from Chalkis, the son of Achaios

Occupation: κωμῳδός Events: 268BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 260/259 or 256/255 BC Traveled from Euboia to Delos and to Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.33 Nachtergael 1977 n. 7, l. 62… Read more

Philonides

Occupation: κωμῳδός, τεχνίτης Events: 263BC, under the archonship of Archedamas; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos victor at the Lenaia and Dionysia, 278 BC, in Athenae; ἱερεὺς τῶν τεχνιτῶν, Soteria in Delphi 260-250BC traveled to Athenae, Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62575, l.25 https://epigraphy.packhum.org/text/63061, l.214 Nachtergael 1977 n° 7, ll. 1-2, 48;… Read more

Menekrates

Occupation: κωμῳδός Events: 259BC, under the archonship of Phillis, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, twice, in Delos 260/259 or 256/255BC, participation at the Amphictyonic Soteria as διδάσκαλος? in Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62577, l.17-18 Nachtergael 1977, nr. 7, l. 61-62… Read more

Aristokrates from Acarnania

Occupation: τραγῳδός Events: participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, ca. 258/257 or 254/253 BC Parental relation with Aristokrates from Acarnania, τραγῳδός Source: Nachtergael 1977 n° 9, l. 54… Read more

Aristomachos

Occupation: κιθαρῳδός, ἀνὴρ χορευτής Events: 259BC, under the archonship of Phillis, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria as διδάσκαλος and ἀνὴρ χορευτής at Delphi, ca. 258/257 or 254/253BC Traveled to Delphi and to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62577, l.22 Nachtergael 1977 n° 9, l. 36… Read more

Andro[n]

Occupation: διδάσκαλος Events: participation to the Amphictyonic Soteria as διδάσκαλος in Delphi, ca. 265BC Source: FD III 1, 478… Read more