Delos and Cyclades

IG XI 4 528

Phanostratos of Halicarnassus, the son of Herakleides: tragic poet View XML Date: first decades of the 3rd century BC Edition: [ἔδο]ξε[ν τῆι βουλῆι καὶ τῶι][δήμ]ωι· Ἀχ[αιὸς Φανοδίκου?][εἶπε]ν· ἐπειδὴ [Φανόστρατος][Ἡρα]κλείδου Ἁ[λικαρνασσεὺς]5 [ἀνὴρ] ἀγαθός ἐ[στι περὶ τὸ ἱερ]-ὸν καὶ τὸν δῆμ[ον τὸν Δηλί]-[ω]ν· δεδόχθαι… Read more

IG XI 4, 613

Praxiphanes of Mytilene, the son of Dionysiphanes: philosopher and γραμματικός View XML Date: Edition: 270-260 BC θεοί.ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·Χοιρύλος Θαρσύνοντος εἶπεν·ἐπειδὴ Πραξιφάνης vacat5 Διονυσιφάνους χρήσιμος ὢνδιατελεῖ τῆι πόλει τῆι Δηλίωνκαὶ ποεῖ ὅ τι δύναται ἀγαθὸνΔηλίους καὶ… Read more

IG XII 7, 226

-AMORGOS- Nikophon of Miletos, the son of Ainios: κωμῳδός View XML Date: end 3rd-init. 2nd century BC Edition: [γ]νώμη πρυτάνεων· ἐπειδὴ ἐ[πι]-γέγονεν εἰς τὸν λιμένα κωμ[ωι]-δὸς Νικοφῶν Αἰνίου Μιλήσιος καὶἐπαγγέλλεται ἀγωνιεῖσθαι5 τῶι θεῶι ἡμέρας τρεῖς δράμα-τα τρία , δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ… Read more

IG XI 4, 1079

Satyros of Samos, the son of Eumenes: αὐλητής, κιθαρῳδός, singer, composer(?) View XML Date: end 3rd-init 2nd century BC Edition: tripod, corona, tripodὁ δῆμοςὁ Δη̣λ̣ί̣ω̣[ν]ΣάτυρονΕὐμένουΣάμιον. Translations (en): “The people of Delos (dedicated the statue of) Satyros of Samos, the son of Eumenes.” Translations (it): “Il popolo dei… Read more

IG XI 4, 572

Amphiklos of Chios, the son of Kallistratos: epic poet and hieromnemon View XML Edition: – – – – – – – – -νη καὶ πρὸςπόλεις καλῶς καὶ ἐπιφανῶς ἐν τῆιποιήσει κεκόσμηκεν καὶ τὸ ἱερὸν καὶΔηλίους· δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαι-5 νέσαι Ἄμφικλον ΚαλλιστράτουΧῖον καὶ στεφανῶσαι… Read more

ID 1497

Amphikles from Rhenea, the son of Philoxenos: μουσικός, μελῶν ποιητής View XML Date: 165/164 BC Edition: ἐπὶ Πέλοπος ἄρχοντος, Γαμη-λιῶνος ἕκτει μετ’ εἰκάδας,ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι ἐκκλησιαστηρίωι, Ἀγαθοκλῆς Ἀπολλο-5 δώρου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴἈμφικλῆς, μουσικὸς καὶ μελῶνποητής, ἀκροάσεις καὶ πλείουςἐποήσατο καὶ προσόδιον… Read more

IG XI 4, 575

Menalkes from Athens, the son of Speuson: κιθαρῳδός View XML Date: 270-250 BC Edition:[ – – – – – – εἶπεν· ἐπει-]δὴ Μενάλκης ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν διατε-λεῖ περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τὸν δῆμοντὸν Δηλίων· δεδόχθαι τῆι βουλῆι5 καὶ τῶι δήμωι· εἶναι Μενάλκην… Read more

IG XII, 5 482 + IG XII, 5 Add. p. 318

-SIPHNOS- ]mon the son of Nikon, from Delos: κιθαρωιδός View XML Date: 3rd/2nd century BC Edition: A [καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ][δραχμῶν τρ]ια[κ]ο[σ]ί[ων ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί]-[ας, καὶ ἀ]νειπεῖν τὸν σ[τέφανον Διονυσίοις τρα]-[γωιδῶ]ν τῶι ἀγῶνι, ἀναγρά[ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισ]-5 [μα τ]οὺς… Read more

ID 1512

Dioskourides of Tarsos, the son of Dioskourides by birth, and of Asklepiodoros by adoption: γραμματικός and poet Myrinos of Amisos, the son of Dionysios: epic and lyric poet, Dioskourides’ pupil View XML Date: end of the 2nd century BC Edition: ἔδοξεν Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι·… Read more

ID 1506

Ariston from Phocaea, the son of Akrisios: epic poet at a juvenile age View XML Date: 146/145 or 145/144 BC Edition: ἐπὶ Μητροφάνου ἄρχοντος, Σκιροφοριῶνοςπέμπτει ἐπὶ δέκα, βουλὴ ἐν τῶι ἐκκλησιαστ[η]-ρίωι· Διόφαντος Ἑκαταίου Ἕρμε[ιο]ς εἶπ[εν]·ἐπειδὴ Ἀρίστων Ἀκρισίου Φωκαιεὺς [ποι]-5 ητὴς ἐπῶν ὑπάρχων ἐν τεῖ τοῦ παι[δὸς]ἡλικίαι,… Read more

IG XI 4, 618

Herakleitos from Kalchedon, the son of [ . . . . ]ndros?: interpreter View XML Date: 3rd century BC Edition: [Ἡ]ρακλείτου Καλχ[ηδονίου].ἔδοξεν τῆι βουλῆι κα[ὶ]τῶι δήμωι· Ἀναξιμένη[ς]Ἡγησαγόρου εἶπεν· ἐπε[ι]-5 [δὴ Ἡράκλει]τος [ἀγα]θὸς [ὢν]ἀνὴρ διατελεῖ περὶ τὸ ἱε-ρὸν καὶ τὴν πόλιν τὴν… Read more

ID 2551

Apollonios, the son of Menedemos, from the river Kaystros: ἀοιδός View XML Date: 150 BC ca. Edition: οὕτως παῖς Μενεδήμου Ἀπολλώνιος ἀοιδὸςοὐρανίου κόσμου ὕμνεεν ἀθανάτους,ὅμ ποτε Μαι<α>νδρία ἔτεκεν παρὰ ῥεύματι Κα<ΰ>στρο[υ]καὶ Φοίβου τεμένει· Μοῦσα δ’ ἐφῆκε πνοήν. Translations (en): “In such way celebrated (in a hymn?) the immortal… Read more

SEG9 532 (1963), 532

Zenobios the herald View XML Date: 1st century BC Edition: [Ἑλλὰς ὅλη φωνᾶς θρόον εὔλυ]ρον ἔκλυεν̣ [ἁμᾶς],[δόξα δ’ ἀειμνάστων] ζῶσα μένει στεφ[άνων]·[μάντιος Ἀονί]ας ὀφιώδεος εἷλον ἀ[γῶνα][ἠδὲ παρ’ Ἑρκύν]νας χεύμασιν ἐστεφόμ[αν]·5 [ἆθλα δ’ Ἐλε]υθερίων τε καὶ ἐκ φηγοῖο Λυκαίων[καὶ Φενεοῖ]ο δρυμῶν ἄγαγον Ἀρκαδίας·[καὶ Πυθοῖ] Δελφοί με κατέστεφον ἔρνεσι δάφνας[εὐιέροι]ς· τρισσοὺς δ’ ἦλθον ὑπὸ στεφάνους[ἐν… Read more

IG XI 4, 697

Mnesiptolemos from Kyme, the son of Kalliarchos: historiographer View XML Date: last decades 3rd century BC Edition: [ – – – – – – – ἐπαινέ]-[σαι Μνησιπτόλεμον Κ]αλλιάρχ̣[ου τὸν][ἱ]στοριο̣γ̣[ρά]φ[ον καὶ] σ̣τεφανῶσαι δά-φνης στεφάνωι τῶι ἱερῶι τοῖς Ἀπολ-5 λωνίοις ἐν τοῖς χοροῖς τῶν παίδων·… Read more

IG XI,4 544

Demoteles of Andros, the son of Aischylos: poet View XML Date: 290-280 BC Edition: θεοί.ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμω[ι]·Ἀριστόλοχος Νικοδρόμου εἶπ[εν]·ἐπειδὴ Δημοτέλης Αἰσχύ[λου]5 Ἄνδριος ποιητὴς ὢν πεπραγ[μά]-τευται περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τ[ὴν][π]όλιν τὴν Δηλίων καὶ τοὺς μύθου[ς]τοὺς ἐ[π]ιχωρίους γέγραφεν·… Read more

Anaxippos

Occupation: philosopher Events: Fragmentary proxeny decree, attesting to the presence of the philosopher in Delos. The stone is featured with a parasemon whose iconography is difficult to recognize. 300-250 BC. Source: https://epigraphy.packhum.org/text/63108?&bookid=17&location=1672… Read more

Maiistas

Occupation: poet Events: Maiistas is the poet of the Delian aretalogy of Sarapis, whose inscription has been found in the Sarapieion C and dates between the end of the 3rd and the beginning of the 2nd century BC. The poem is introduced by a prose narration of the hiereus Apollonios… Read more

Praxiphanes from Mytilene, the son of Dionysiphanes

Occupation: philosopher, γραμματικός Events: Proxeny decree attesting to the activity of the famous peripatetic Praxiphanes, ἑταῖρος and μαθητής of Theophrastus. The form of the decree is very standard and it is not possible to reckon what was the activity of Praxiphanes on the island of Delos. Source: IG IX 4, 613… Read more

Paramonos from Chalcis, the son of Demetrios

Occupation: τραγῳδός, other competences Events: 259BC, under the archonship of Phillis, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Euboia to Delos. Proxeny decree attesting once more to the presence of the τραγῳδός Paramonos. The form of the decree is very standard and it is not possible to reckon which was the… Read more

Theodoros from Miletus, the son of Theogenes

Occupation: ὑποκριτής Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; 282BC, under the archonship of Kleostratos: ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, twice, in Delos; traveled from Megaris Central Greece to Delos https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l. 17 https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l. 19… Read more

Philokleides from Chalcis, the son of Philokles

Occupation: τραγῳδός proxenos in Delos Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; proxenos in Delos, 300-250BC; funerary stele in Magnesia; traveled from Euboia to Delos and Thessaly https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.18; Arvanitipoulos 1909, 422 n. 173; IG XI 4, 567… Read more

Sannion

Occupation: κωμῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, twice, in Delos; traveled to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.20… Read more

Dexilaos

Occupation: κωμῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.20… Read more

Diodoros from Athenae

Occupation: κωμῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; 280BC, under the archonship of Charmos ἐπιδείξεις τῶι θεῶι twice in Delos; victory at the Lenaia in Athenae, beginning of 3rd centuryBC; traveled from BlackSea to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.21; IG II2 2325, l. 170; IG II2 2319, ll. 61-64… Read more

Kaphisias from Thebae

Occupation: αὐλητής Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos, player at Alexandros wedding in Susa; episode of his career as a teacher; traveled from Boiotia, Central Greece to Delos, Euboia and Greater Syria and East Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.22 https://epigraphy.packhum.org/text/323407; http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2013.01.0003%3Abook%3D12%3Achapter%3D54; http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2013.01.0003%3Abook%3D14%3Achapter%3D26… Read more

Memnon from Athenae

Occupation: κιθαρῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Attica to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.23… Read more

Xenokrates from Ambracia

Occupation: κιθαρῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from to Delos; traveled from Epeiros, Northern Greece to Delos; traveled from Epeiros, Northern Greece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.24… Read more

Philodamos

Occupation: κιθαρῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.24… Read more

Diomedes from Methymna

Occupation: ψάλτης Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Northern Aegean to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.25… Read more

Epikrates from Argos

Occupation: κιθαριστής Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos, traveled from to Delos, traveled from Saronic Gulf, Corinthia and the Argolid, Peloponnesos to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.26 https://epigraphy.packhum.org/text/62621, l.34… Read more

Tellenokrates

Occupation: κιθαριστής Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.26… Read more

Archelas from Thessaly

Occupation:  ῥαψῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Central Greece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.27… Read more

Glaukos from Athenae

Occupation: ῤαψῳδός Events: 284BC, under the archonship of Aristokritos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Attica to Delos; traveled from Attica to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62567, l.28… Read more

Xenophantos from Thebes, the son of Ab[rom]achos

Occupation: αὐλητής Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos ca. 264/263 or 256/255BC, proxeny decree in Delphi player at Demetrios funeral in Korinthos offering of a golden crown at the sanctuary of Delos traveled from Boiotia, Central Greece to Delos and Korinthos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.16… Read more

Kephisios from Histiaea

Occupation: κωμῳδός Events: ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos: 282BC, under the archonship of Kleostratos; 279BC, under the archonship of Hypsokles twice 285/284BC, actor of the Mainomenos by Diodoros from Sinope, third prize at the Lenaia. traveled from Euboia to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.17; https://epigraphy.packhum.org/text/4559, l.64; IG II 2325 l.170… Read more

Theudoros from Parus

Occupation: τραγῳδός Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from MegarisCentralGreece to Delos, Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.19… Read more

Themistonax from Cyzicus

Occupation: τραγῳδός Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled to Cyclades Aegean Islands Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.19… Read more

Nikostratos from Cassandreia

Occupation: τραγῳδός Events: 282BC, under the archonship of Kleostratos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Macedonia Northern Greece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62568, l.20… Read more

Timostratos from Cyzicus

Occupation: αὐλητής Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Mysia Asia Minor to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.17 https://epigraphy.packhum.org/text/62623, l.100… Read more

Telesis from Parus

Occupation: κωμῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Cyclades Aegean Islands to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.18… Read more

Hieronymos

Occupation: κωμῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos victor at the Lenaia, five times, in Athenae funerary stele at the Keramikos, in Athenae traveled to Athenae and to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.19 https://epigraphy.packhum.org/text/4561, l.206 https://epigraphy.packhum.org/text/4559, l.58 https://epigraphy.packhum.org/text/14203… Read more

Polykles

Occupation: κωμῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos 280/270BC; victories at the Dionysia and Lenaia in Athenae https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.19 IG II2 2325, ll. 97, 216… Read more

Menekles

Occupation: κωμῳδός Events: 280 BC, 264 BC, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι for three times in Delos; victor at the Lenaia in Athenae ca. 260 BC; traveled to Athenae and to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.15, 17 https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.30 https://epigraphy.packhum.org/text/4561, l.22… Read more

Simias from Athenae

Occupation: κωμῳδός Events: 280 BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Attica, traveled from Attica to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.20… Read more

Dionysios

Occupation: τραγῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.22… Read more

Aristarchos

Occupation: τραγῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos end of 4th centuryBC, victory at the Lenaia in Athenae https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.22; IG II2 2325, l. 303;  IGUR I 224 l. 4… Read more

Hegesippos

Occupation: τραγῳδός Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.22… Read more

Lysandros

Occupation: κιθαριστής Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.23… Read more

Autonomos

Occupation: κιθαριστής Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.24… Read more

Philemon (I or II?)

Occupation: ποιητὴς κωμῳδιῶν Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos 328/327BC: Philemon I- 1st victory of a long career at the Dionysia in Athenae 279/278BC: Philemon II- 1st victory in Athenae Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.25 PCG VII 221-317 PCG VII 318-320… Read more

Nikostratos

Occupation: ποιητὴς κωμῳδιῶν Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos 312/311BC; victor at the Dionysia in Athenae, end 4th centuryBC; victor at the Lenaia in Athenae Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.25 IG II2 2323, ll. 43-44 IG II2 2325, 165… Read more

Ameinias

Occupation: ποιητὴς κωμῳδιῶν Events: 280BC, under the archonship of Charmos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos 312/311BC; debut at the Dionysia in Athenae 285/284BC; 1st prize victor at the Lenaia in Athenae Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62569, l.25 IG II2 2323, ll. 46-47 IG II2 2325, l. 167… Read more

Nikolaos from Epeiros

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι, twice, in Delos; traveled from NorthernGreece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570?location=18… Read more

Drakon from Tarentum, the son of Lykon

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι with the choros in Delos participation to the Amphictyonic Soteria at Delphi, 259/258 or 255/254BC traveled from Magna Graecia and Sicily to Delphi and Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.18 https://epigraphy.packhum.org/text/62623, l.85-86 Nachtergael 1977 n. 8, l. 50… Read more

Akesios

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.19… Read more

Kleodoros

Occupation: τραγῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos ca. 302BCvictor at the Lenaia in Athenae Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.19 https://epigraphy.packhum.org/text/4561, l.298… Read more

Teleson from Megara

Occupation: κωμῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Megaris Central Greece to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.20… Read more

Aristophanes from Soli

Occupation: κωμῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Cilicia and Isauria, Asia Minor, to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.21… Read more

Athenaios

Occupation: κιθαρῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.23… Read more

Kleon from Sicyon, the son of S[o]sikrates

Occupation: κιθαρῳδός Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participation to the Amphictyonic Soteria in Delphi, ca. 259/258 or 255/254 BC Traveled from Saronic Gulf, Corinthia and the Argolid, Peloponnesos, to Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.23 Nachtergael 1977, n° 8, l. 29… Read more

Xenokrates

Occupation: κιθαριστής Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.24… Read more

vacat from Athenae

Occupation: κιθαριστής Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from Attica to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.24… Read more

Euanthes from Methymna

Occupation: κιθαριστής Events: 279BC, under the archonship of Hypsokles; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos; traveled from  Lesbos Northern Aegean to Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62570, l.25… Read more

Ainesidemos from Byzantium?, the son of Ariston?

Occupation: κιθαρῳδός, χορευτής Events: 268BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos participations to the Amphictyonic Soteria in Delphi: ca. 262/261 or 258/257BC and ca. 260/259 or 256/255BC traveled from BlackSea to Delos and Delphi Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.29 Nachtergael 1977 n. 5, l. 27 Nachtergael 1977 n. Read more

Mnesitheos

Occupation: κιθαρῳδός Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos, ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.29… Read more

Ast[y]doros

Occupation: αὐλητής Events: 268 BC, under the archonship of Kallimos; ἐπιδείξεις τῶι θεῶι in Delos Source: https://epigraphy.packhum.org/text/62572, l.30… Read more