Inscription

FD III 1, 273

The son of [—]genes from Skepsis, young epic poet View XML Date: 132 BC Edition: [θεός τύχαν ἀγα]θάν[ἄρχοντος Ἁγίωνος τοῦ Ἐχεφύλ]ου, β[ουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Ξένωνος τοῦ Ἀρι]στοβούλου Νικοσράτου[τοῦ Εὐδώρου, γραμμ]ατεύοντος δὲ Τιμοκλέος [τοῦ Θρασέα· ἐπειδὴ — — ․․]μογένους Σκήψιος[ποιητὴ]ς ἐπῶν ἐν τᾶι τοῦ παιδὸς ἁλι[κίαι —… Read more

IG XI 4, 575

Menalkes from Athens, the son of Speuson: κιθαρῳδός View XML Date: 270-250 BC Edition:[ – – – – – – εἶπεν· ἐπει-]δὴ Μενάλκης ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν διατε-λεῖ περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τὸν δῆμοντὸν Δηλίων· δεδόχθαι τῆι βουλῆι5 καὶ τῶι δήμωι· εἶναι Μενάλκην… Read more

IG XII, 5 482 + IG XII, 5 Add. p. 318

-SIPHNOS- ]mon the son of Nikon, from Delos: κιθαρωιδός View XML Date: 3rd/2nd century BC Edition: A [καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ][δραχμῶν τρ]ια[κ]ο[σ]ί[ων ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί]-[ας, καὶ ἀ]νειπεῖν τὸν σ[τέφανον Διονυσίοις τρα]-[γωιδῶ]ν τῶι ἀγῶνι, ἀναγρά[ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισ]-5 [μα τ]οὺς… Read more

FD III 2, 78

The Athenian Kleochares, the son of Bion: melic poet View XML Date: 230-225 BC Edition: [θ]εο[ί]. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείω<ι>, σὺμ ψάφοις τ[αῖς ἐ]ννόμοις. ἐπειδὴ Κλε[οχ]άρης Βίωνο[ς]Ἀθηναῖος, φυλῆς Ἀκαμαντίδος, δήμου Κικυν<ν>έως, ποιητὴς μελῶν, ἐπιδαμήσας εἰς τὰν πόλιν, γέγραφε τῶι θεῶιποθόδιόν τε καὶ… Read more

FD III 1, 48

Nikon of Megalopolis, the son of Nikias, τραγωιδός View XML Date: 165 BC Edition: ἄρχοντος Πύρρου, βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Ἀθάμβου, Ἀρχελά-ου, Δίωνος, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖςἐννόμοις· ἐπειδὴ Νίκων Νικία Μεγαλοπολίτας τραγωιδὸς καὶ πρότερον μὲνεὔνους ὢν διετέλει τᾶι πόλει καὶ… Read more

ID 1512

Dioskourides of Tarsos, the son of Dioskourides by birth, and of Asklepiodoros by adoption: γραμματικός and poet Myrinos of Amisos, the son of Dionysios: epic and lyric poet, Dioskourides’ pupil View XML Date: end of the 2nd century BC Edition: ἔδοξεν Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι·… Read more

ID 1506

Ariston from Phocaea, the son of Akrisios: epic poet at a juvenile age View XML Date: 146/145 or 145/144 BC Edition: ἐπὶ Μητροφάνου ἄρχοντος, Σκιροφοριῶνοςπέμπτει ἐπὶ δέκα, βουλὴ ἐν τῶι ἐκκλησιαστ[η]-ρίωι· Διόφαντος Ἑκαταίου Ἕρμε[ιο]ς εἶπ[εν]·ἐπειδὴ Ἀρίστων Ἀκρισίου Φωκαιεὺς [ποι]-5 ητὴς ἐπῶν ὑπάρχων ἐν τεῖ τοῦ παι[δὸς]ἡλικίαι,… Read more

Daux, BCH 63 (1939), 168-169

Dekmos Iounios of Rome, the son of Dekmos: rhetor View XML Date: 1st century BC Edition: [ἐπειδὴ Δέκμο]ς Ἰούνιος Δέκμου υἱ-[ὸς Ρωμαῖος, ἀνὴρ] καλὸς καὶ ἀγαθός, “ῥή-[τωρ, ἐπιδα]μ̣ήσας εἰς τὰν πόλιν[ἁμῶν, ἐποιήσ]ατο τάν τε παρεπιδα-5 [μίαν καὶ ἀνασ]τροφὰν ἀξί[α]. τοῦ τε[αὐτοσαυτοῦ δ]άμου κα[ὶ τᾶς ἁ]μετέ-… Read more

FD III 2, 75

Kleandros from Colophon, the son of Apollophanes: epic poet View XML Date: 245 BC Edition: Δελφοὶ ἔδωκαν Κλεάνδρωι Ἀπολλοφάνου Κολοφονίωι, ἐπῶν ποητῆι, αὐτῶι καὶἐγγόνοις, προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀ-τέλειαν πάντων, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐ-εργέταις.nἄρχοντος Ε<ὐ>θύωνος, βουλευόντων Κλέωνος, Κράτωνος,Πάσωνος. Translations (en): “The citizens of Delphi… Read more

Petrakos 1997, 179

-OROPOS- Kleonikos of Rhodes, the son of Kleokrates: τραγῳδός View XML Date: 217-205 BC Edition: ἐπὶ ἱερέως Δημοκράτου·Πυθόκριτος Ἀνθέως εἶπεν· ἐπειδὴ Κλεόνικος ὁ τραγωιδὸςεὔνους ὢν διατελεῖ τῆι τε πόλει κοινῆι καὶ ἰδίαι τοῖς δεομέ-νοις τῶν πολιτῶν παρέχεται χρείας ἐμ παντὶ καιρῶι, δεδό-5 χθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· Κλεόνικον Κλεοκράτου Ῥόδιονπρόξενον… Read more

IG XI 4, 618

Herakleitos from Kalchedon, the son of [ . . . . ]ndros?: interpreter View XML Date: 3rd century BC Edition: [Ἡ]ρακλείτου Καλχ[ηδονίου].ἔδοξεν τῆι βουλῆι κα[ὶ]τῶι δήμωι· Ἀναξιμένη[ς]Ἡγησαγόρου εἶπεν· ἐπε[ι]-5 [δὴ Ἡράκλει]τος [ἀγα]θὸς [ὢν]ἀνὴρ διατελεῖ περὶ τὸ ἱε-ρὸν καὶ τὴν πόλιν τὴν… Read more

Syll3 737

Antipatros from Eleutherna, the son of Breukos: ὕδραυλος View XML Date: 86 BC Edition: [ἄρχοντο]ς̣ Κλεάνδρου τοῦ Τίμωνος, βουλευόντων Πολίτα τοῦ Ἀσάν-[δρου, Εὐκ]λ̣είδα τοῦ Ἡρακλείδα, Δίωνος τοῦ Καλλία, Θεοξένου τοῦ Πολύωνος,[ἔδοξε τᾶι] π̣όλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγο̣ρ̣ᾶι τελείωι· ἐπεὶ Ἀντίπατρος Βρεύκου[Ἐλευθερν]α̣ῖ̣ος, ὕδραυλος, ἀποστειλάσας ποτ’… Read more

IG VII 530

-TANAGRA- Phorystas, the son of Triax: herald Date: mid 3rd century BC View XML Edition: εἰκόνα τήνδε ἀνέθηκε Φορύσταςπαῖς ὁ Τρίακος κῆρυξ νικήσας καλὸνἀγῶνα Διός· ἄλλους τε ἀθλοφόρουςπτανοῖς ποσὶν εἷλον ἀγῶνας,εὐόλβου δὲ πάτρας ἄστυ καλὸν στεφανοῖ.vacatΚαφισίας ἐπόεισε. Translations (en):“Phorystas the herald, the son of Triax, who won… Read more

ID 2551

Apollonios, the son of Menedemos, from the river Kaystros: ἀοιδός View XML Date: 150 BC ca. Edition: οὕτως παῖς Μενεδήμου Ἀπολλώνιος ἀοιδὸςοὐρανίου κόσμου ὕμνεεν ἀθανάτους,ὅμ ποτε Μαι<α>νδρία ἔτεκεν παρὰ ῥεύματι Κα<ΰ>στρο[υ]καὶ Φοίβου τεμένει· Μοῦσα δ’ ἐφῆκε πνοήν. Translations (en): “In such way celebrated (in a hymn?) the immortal… Read more

SEG 44, 409B

-HALIARTOS- ]teis from Macedonia, the son of Xenokrates: philosopher View XML Date: init. 2nd century BC Edition: [— — — — — — — — — — — — —] Ξέννιος ἄρχοντος[(nomen patronym.) ἔλε]ξεν· προβεβωλευμένον εἶ-[μεν αὐτῦ· ἐπιδεὶ (nomen)]τεις Ξενοκράτιος Μακε-[δὼν ἐσς (urbs)… Read more

IG II3 4 518

Phanostratos from Halicarnassus, the son of Herakleides: tragic poet View XML Date: 307/306 BC Edition: ὁ δῆμος ἐ[χορήγει ἐπ’ Ἀναξι]κράτους ἄρχοντος.ἀγωνοθέ[της Ξενοκλῆς Ξ]είνιδος Σφήττιος.ποιητὴς τραγωιδοῖς ἐνίκα [Φανόστρατο]ς Ἡρακλείδου Ἁλικαρνασσεύς.ὑποκριτὴς τραγωιδοῖς ἐνίκ[α Ἱερομνήμ]ων Εὐανορίδου Κυδαθηναιεύς.5 ποιητὴς κωμωι[δ]οῖς ἐνί[κα Φιλήμω]ν Δάμωνος Διομειεύς.ὑποκριτὴς κ[ωμωδοῖς… Read more

FD III 3, 217

Amphiklos of Chios, the son of Kallistratos: epic poet, hieromnemon View XML Date: 246-242 BC Edition: ἐπὶ Ἀμύντα ἄρχοντος [ἐν Δελφοῖς, βουλευόν]-των Ἐρασίππου, Κα̣λ̣[ . . . . . ca. 14 . . . . . , ἐπει]-δὴ Ἄμφικλος Καλ̣[λιστράτου Χῖος, ποιητὰς]ἐπῶν, ἀποστα[λεὶς ἱερομνάμων -ca. 6- Ἀμ]-φικτιον[ – – – – –… Read more

FD III 3, 338

Menandros, the son of Daidalos, from Thyrreion in Acarnania and by decree of Kassopeia: grammatikos View XML Date: end 1st century BC Edition: Δελφοὶ ἔδωκαν “Μενάνδρωι Δαιδάλου Ἀκαρνᾶνι ἀπὸ Θυρρείου,κατὰ δὲ χρηματισμὸν Κασσωπαίωι, τῶι γραμματικῶι, αὐτῶι καὶ ἐγγόνοιςπροξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν ἐν πάν-τοις {τοις} τοῖς ἀγώνοις οἷς ἁ… Read more

SEG2 184

Hegesimachos of Athens, the son of Hegesimachos, and his son Hegesimakos: μουσικοί View XML Date: 171-146 BC Edition: Ἀντινίκου ἄρχοντος.μηνὸς Ἑρμαίου. προξενία κεκυρωμένη. ἔδοξε τοῖς ἄ̣[ρ]χουσι καὶ τοῖς συνέδροις Ταναγραίων· ἐπειδὴ Ἡγησίμ̣[α]-χος Ἡγησιμάχου Ἀθηναῖος παραγενόμενος εἰς τὴν π̣[ό]-5 λιν ἡμῶν ἔχων μεθ’ αὑτοῦ… Read more

IThesp 204

-THESPIAE- Straton: αὐλῳδός View XML Date: 3rd century BC Edition:[ x — ⏑ – x ⏑ – x ]ει δ’ ἐμὲ[ἀείρατ’ ἆ]θλον, ἀλλὰ τᾶι τέχναι σοφὸς[μελωιδ]ός, αὐλῶι φθόγγον εὖ προσαρμόσας,[Μουσᾶ]ν ὅπως μελιχρὸν ἀπύσαι μέλος5 [βάσ]ιν τιθεὶς πρὸς τέρμα καίριον ῥυθμῶι.[ — ]ΛΙΣΔΕΙΑ παρ[κ]ειμένοις… Read more

SEG9 532 (1963), 532

Zenobios the herald View XML Date: 1st century BC Edition: [Ἑλλὰς ὅλη φωνᾶς θρόον εὔλυ]ρον ἔκλυεν̣ [ἁμᾶς],[δόξα δ’ ἀειμνάστων] ζῶσα μένει στεφ[άνων]·[μάντιος Ἀονί]ας ὀφιώδεος εἷλον ἀ[γῶνα][ἠδὲ παρ’ Ἑρκύν]νας χεύμασιν ἐστεφόμ[αν]·5 [ἆθλα δ’ Ἐλε]υθερίων τε καὶ ἐκ φηγοῖο Λυκαίων[καὶ Φενεοῖ]ο δρυμῶν ἄγαγον Ἀρκαδίας·[καὶ Πυθοῖ] Δελφοί με κατέστεφον ἔρνεσι δάφνας[εὐιέροι]ς· τρισσοὺς δ’ ἦλθον ὑπὸ στεφάνους[ἐν… Read more

FD III 3, 86

Xenotimos from Boeotia, the son of Theron: ᾠδός, παῖς χορευτής View XML Date: mid 3rd century BC Edition: [θεοί. ἀγαθῆι τύχηι. ἐ]πειδὴ Ξενότιμος Θήρωνος Βοιω[τὸς][αἶσμα ἐπέδωκεν τῶι θε]ῶι μετὰ χοροῦ· ἔδοξεν τῆι πόλει[τῶν Δελφῶν πρόξενον] εἶναι καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως[Ξενότιμον Θήρωνος κ]αὶ τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ· εἶναι δὲ αὐτῷ… Read more

FD III 3, 128

Satyros of Samos, the son of Eumenes: αὐλητής, κιθαρῳδός, singer, composer(?) View XML Date: end 3rd-init 2nd century BC Edition: Σάτυρος Εὐμένους Σάμιος·τούτωι πρώτωι συμβέβηκεν μόνωιἄνευ ἀνταγωνιστῶν αὐλῆσαιτὸν ἀγῶνα καὶ ἀξιωθέντα ἐπιδοῦ-5 ναι τῶι θεῶι καὶ τοῖς Ἕλλησι μετὰτὸν γυμνικὸν τῆι θυσίαι ἐν τῶι στα-… Read more

FD III 3 115

Xenophantos from Thebes, the son of Abromachos: αὐλητής View XML Date: 264/263 BC Edition: [θ]εο[ὶ]. [Δελφοὶ ἔδ]ωκαν Ξενοφάν[τωι] Ἀβ̣ρ[ομ]άχου[Θηβαίωι] αὐτῶι καὶ ἐκ[γό]νοις πρ[οξε]νί-[αν, ἀσυλί]αν, προεδρ[ίαν], ἀτέλε[ιαν π]ά[ν]-[των καὶ τὰ] ἄλλα [ὅσα] καὶ τοῖ[ς] ἄλλο[ις]5 [προξένοις καὶ εὐεργέτα]ις. ἄρχοντος……., βουλευόντων Κ]λευμάντιος, […….c.18…….] vacat Translations… Read more

FD III 1, 400

Aristoteles from Stagira, the son of Nikomachos, and Kallisthenes from Olinthos, son of Damotimos: authors of the pythionikai catalogues for the Delphians View XML Date: ante 329 BC Edition: [ἐπεὶ][Ἀριστοτέλης Νικο-][μάχου Σταγιρίτης][καὶ Καλλισθένης Δ-]5 [αμοτίμου Ὀλύνθιο-][ς συ]νέ[ταξαν πίνακ-][α] τῶν ἀ[πὸ Γυλίδα νεν-]ικηκ[ότ]ων τὰ [Πύθια]… Read more

IG XI 4, 697

Mnesiptolemos from Kyme, the son of Kalliarchos: historiographer View XML Date: last decades 3rd century BC Edition: [ – – – – – – – ἐπαινέ]-[σαι Μνησιπτόλεμον Κ]αλλιάρχ̣[ου τὸν][ἱ]στοριο̣γ̣[ρά]φ[ον καὶ] σ̣τεφανῶσαι δά-φνης στεφάνωι τῶι ἱερῶι τοῖς Ἀπολ-5 λωνίοις ἐν τοῖς χοροῖς τῶν παίδων·… Read more

IG XI,4 544

Demoteles of Andros, the son of Aischylos: poet View XML Date: 290-280 BC Edition: θεοί.ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμω[ι]·Ἀριστόλοχος Νικοδρόμου εἶπ[εν]·ἐπειδὴ Δημοτέλης Αἰσχύ[λου]5 Ἄνδριος ποιητὴς ὢν πεπραγ[μά]-τευται περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τ[ὴν][π]όλιν τὴν Δηλίων καὶ τοὺς μύθου[ς]τοὺς ἐ[π]ιχωρίους γέγραφεν·… Read more

FD III 3, 145

Aristodama of Smyrna, the daughter of Amyntas: epic poetess View XML Date: last quarter 3rd century BC Edition: [ἀγαθᾶ]ι τύχαι. [ἐπὶ ἄρχοντ]ος Στρατονίκου[ἔδοξε] τᾶι πόλει τῶν [Χαλειῶ]ν· ἐπειδὴ[Ἀριστοδ]άμ[α Ἀμ]ύντα Ζμυρναί[α] ἀπ’ Ἰωνίας[ἐπέωμ] ποιήτρι[α] πα̣ρα̣[γε]ν̣ο̣μ̣[έ]να ΠΛΕΙ5 [․5-6․․]Π․․․․․ΑΙ․Ι․․․․․ΤΟΙ․․Ι.Ν[․․․․10․․․․]Ν․․ΑΙ․․Ρ․Ε․ΥΕΤΟ․․․․ΟΥΣ[․․․․10․․․․]ΝΟ․․․․․Τ․․ΛΙ․․․․․․․ΓΑΣ[․․․․10․․․․]ΙΦ․․․․․․․․Ι․ΙΟΙ․Τ․․․․․․․[․․․․․12․․․․․]Α ․․ καὶ τῶν προγόνων τῶν τᾶ[ς]10… Read more

FD III 3, 126

Damokles of Aigion, the son of Timokrates: συναγωνιστής View XML Date: 157 BC Edition: [ἄ]ρχοντος Πατρέα, βουλευόντων τὰν δευτέραν ἑξάμηνονΔρομοκλείδα, Πολυκράτεος, Πασίωνος· ἔδοξε τᾶι πόλει τῶνΔελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ[Δ]αμοκλῆς Τιμοκράτεος Αἰγιεὺς ἐνδαμήσας συναγωνίξατο5 [μ]ετὰ Ἀρίστιος, ἐπαινέσαι Δαμοκλῆ Τιμοκράτεος Αἰγιῆ καὶ… Read more

ICret XXIV 1

Menekles from Teos, the son of Dionysios: ambassador, κιθαρῳδός, interpreter View XML Date: 170-140 BC Edition: Πριανσίων.ἔδοξε Πριανσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει.ἐπειδὴ Ἡρόδοτος Μ<η>νοδότου καὶ Μενεκλῆς Διονυ-σίω ἐξαποσταλέντες πρεγγευταὶ πορτὶ ἁμὲ πα-5 ρὰ Τηίων οὐ μόνον ἀνεστρά[φεν]< πρ>επ<ό>ντω<ς> ἐν τᾶιπόλει καὶ [διελέγ]εν περὶ τᾶ[ς ἁμῶν… Read more

FD III 3, 124

Aristotheos from Troezen, the son of Nikotheos: historiographer View XML Date: mid 2nd century BC Edition: ἀ[γ]αθᾶι τύχαι.ἔδοξε τᾶι πόλει̣ τῶν Δελφῶν [ἐν] ἀγορᾶι τελείαι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις·ἐπειδή Ἀριστόθεος Ν̣ικ̣οθέου [Τρο]ζάνιος ἱστοριαγράφος παραγενόμενος [ἐ]ν τὰνπόλιν τὰν τε ἀναστροφὰν ἐπ[οιή]σατο ἀξίως τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τᾶς ἰδίας πατρίδος,5… Read more

FD III 1, 223

Apollonios from Aigyra, the son of Dionysios View XML Date: 1st century BC Edition: ἀγαθᾶ τύχαι. Δελφοὶ προξενίαν ἔδωκαν “Ἀπολλωνίωι Διονυσίου Αἰγιράτηι παιδεύ-σαντι Δελφῶν υἱοὺς, καὶ ἐπιδείξεις ποιησαμένωι, καὶ φανέντι ἀγαθῶιἔν τε τᾶι διδασκαλίαι τοῦ μαθήματος καὶ τᾶι τοῦ βίου ἀναστροφᾷ·ἔδοξε οὖν τᾷ πόλει τῶν Δελφῶν δεδόσθαι Ἀπολλωνίωι προ-5… Read more

FD III 3, 125

Aristys of Aigion, the son of Aristomenes: actor(?) View XML Date: 157 BC Edition: ἀγα[θ]ᾶι τύχαι.ἄρχοντος Πατρέα, βουλευόντων τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Δρομοκλείδ[α],Πολυκράτεος, Πασίωνος, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωσὺμ ψάφοις ταῖς ἐννομο[ις]· ἐπειδὴ Ἄριστυς Ἀριστομένεος Αἰγιεὺς ἐπέ-5 δωκε τῶι θεῶι ἁμέραν κ[α]ὶ ἀγωνίξατο καὶ εὐδοκίμησε, ἐπαινέσαι Ἄρι-… Read more

FD III 1, 49

Thrason and Sokrates from Aigyra, the sons of Patron View XML Date: 160 BC Edition: θεός. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν· ἐπειδὴ Θράσων καὶ Σωκράτης Πάτρωνος Αἰγιρᾶται παραγενό-μενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποήσαντο τῶι θεῶι διὰ τῶν λυρικῶν συστημάτων προφε-ρόμενοι [τ]ῶν ἀρχαίων πο[ητ]ᾶν ἃ ἦν πρέποντα ποτί τε τὸν θεὸν… Read more

IG XI 4 528

Phanostratos of Halicarnassus, the son of Herakleides: tragic poet View XML Date: first decades of the 3rd century BC Edition: [ἔδο]ξε[ν τῆι βουλῆι καὶ τῶι][δήμ]ωι· Ἀχ[αιὸς Φανοδίκου?][εἶπε]ν· ἐπειδὴ [Φανόστρατος][Ἡρα]κλείδου Ἁ[λικαρνασσεὺς]5 [ἀνὴρ] ἀγαθός ἐ[στι περὶ τὸ ἱερ]-ὸν καὶ τὸν δῆμ[ον τὸν Δηλί]-[ω]ν· δεδόχθαι… Read more

IThesp 1245

-THESPIAE- Kapion, son of Dorko: cyclic αὐλητής at a juvenile age View XML Date: init. 3rd century BC Edition: Καπίων.   λοίσθια δὴ Δορκώ σε ὀλοὰν ἐπὶ νᾶα κιόντατάλαινα μάτηρ, Καπίων, ἐπέμψατο·οὐ γὰρ ἔθ’ ἅγε ὑπέδεκτο φίλον τέκνον, ἀλλ’ ἐπὶ πόντωιἀφείλετο ἥβας ἄνθος ἄγριος… Read more

FD III 4, 361

Menalkes of Athens, the son of Speuson: κιθαρῳδός View XML Date: 259/258 or 255/254 BC Edition: ἐπὶ Ἐμμενίδα ἄρχοντο[ς ἐν] Δ̣ελφοῖς, ἱερομνη-μονούντων Αἰτωλῶν Εὐπολέμ̣[ου, Σιν]νέα, Εὐρυδάμ-[ου, Ἀριστίπ]που, Ἀλέξω̣[νος], Εὐμη[λίδα, Δ]ίωνο[ς],[Νι]κάνδρου· Δελφῶν Κλευδάμου, Αἰσχριώνδα· Ἱστιαι-5 έων Ἀντιφῶντος· ἐπειδὴ Μενάλκης ὁ κιθα… Read more

FD III 4, 177

Theodoros from Miletus, the son of Theogenes: ὑποκριτής View XML Date: 255/254 BC Edition: [θεοί] Δελφοὶ ἔδωκαν Θεοδώρωι Θεογένους ὑ̣πο[κ]ριτῆι Μιλησίωι αὐτῶι καὶ ἐκγό- νοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἆλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος Ἐμμενίδα, βουλευόντων Ἀριστοκράτευς, Ῥοδίου, Ἀρισταγόρα, Ἀμεινία, Μαντία. Translations… Read more

Syll3 270

Philodamos from Skarpheia, son of Ainesidamos: poet? View XML Date: 340/339 BC Edition: hymn to Dionysus in twelve stanzas θ[ε]ο[ί]. Δελφοὶ ἔδωκαν Φιλοδάμ[ωι Αἰν]η̣σιδάμου Σκαρφεῖ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς Ἐπ[ι]γένε[ι],[..]ντ̣ίδαι, αὐτοῖς καὶ ἐκ[γόνοις] προξενίαν, προμ[αν]τείαν, προεδρίαν, προδικ[ίαν],[ἀτέ]λειαν, ἐπι[τιμ]ὰν̣ καθ[άπερ Δε]λφοῖς· ἄρχοντος Ἐτυμώνδα, βουλευόντων [— — —c.51— — —],  [Πλ]είστωνος, Καλλικρ[άτεος].vacatvacat[ἐπεὶ Φιλόδαμος καὶ… Read more

Petrakos 1997, 211

– OROPOS- Amphikles of Delos, the son of Philoxenos: μουσικός, μελῶν ποιητής View XML Date: ante 166 BC Edition:Δημήτριος Μνασίλλου εἶπεν· προβεβουλευμένον εἶναι αὑτῶι πρὸς τ[ὴν βουλὴν]καὶ τὸν δῆμον· ἐπειδὴ Ἀμφικλῆς Φιλοξένου Δήλιος εὔνους ὢν διατελεῖ τεῖ τε πόλ[ει κοινεῖ]καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς ἀεὶ… Read more

ZPE 163 (2007), 81-95

-CORONEA- Zotion of Ephesus, the son of Zotion: poet of tragedies and satiric dramas View XML Date: ca. 150 BC Edition: [․․․․․․․ ἄρχοντος] ἔδοξε τῦς σουνέδρυς κὴ τῦ δάμυ τῶν [Κορωνίων· ἐπιδεὶ Ζ]ωτίων Ζωτίωνος Ἐφέσιος, τραγαϝω̣διά- [ων ποειτὰς κὴ σατο]ύρων, κὴ πρότερον μὲν ἐπιδαμείσας ἐν [τὰν πόλιν ἁμίων τ]ὰν ἀναστροφὰν… Read more

ICret I VIII, 11*

Menekles from Teos, the son of Dionysios: ambassador, κιθαρῳδός, interpreter View XML Date: 170-140 BC Edition: Κνωσίων. ἔδοξε Κνωσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει· ἐπει-δὴ Ἡρόδοτος Μηνοδότω καὶ Μενεκλῆς Διονυσίωἀποσταλθέντες πρεγγευταὶ πὰρ Τηίων πορτὶτὰς ἐν Κρήται πόλιας καὶ διατρίψαντεν τὸν πλεῖσ-5 τον χρόνον ἐν τᾶι… Read more

IG XI 4, 613

Praxiphanes of Mytilene, the son of Dionysiphanes: philosopher and γραμματικός View XML Date: Edition: 270-260 BC θεοί.ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·Χοιρύλος Θαρσύνοντος εἶπεν·ἐπειδὴ Πραξιφάνης vacat5 Διονυσιφάνους χρήσιμος ὢνδιατελεῖ τῆι πόλει τῆι Δηλίωνκαὶ ποεῖ ὅ τι δύναται ἀγαθὸνΔηλίους καὶ… Read more

Daux, BCH 63 (1939), 161-162

Philonidas μουσικός View XML Date: 142/141 BC Edition: ἄ]ρχοντος Δάμωνος, βο[υλευόντων τὰν δευτέ]-[ρα]ν ἑξάμηνον Ἁγίωνο[ς, Ἀναξανδρίδα, Εὐκλέος],[ἔδο]ξε τᾶι πόλει τῶν Δελ̣[φῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺν][ψάγοι]ς ταῖς ἐννόμοις· ἐπ[ειδὴ Φιλωνίδας patronymic]5 [ethnic ]ιος μουσικὸς, ἐν̣[δαμήσας ἐν τὰν ἁμετέραν][πόλιν, τάν] τε ἀναστροφὰν [καὶ τὰν παρεπιδαμίαν ἐποι]-[ήσατο ἀξίως] τοῦ τε δά[μου τῶν —… Read more

IG XII 7, 226

-AMORGOS- Nikophon of Miletos, the son of Ainios: κωμῳδός View XML Date: end 3rd-init. 2nd century BC Edition: [γ]νώμη πρυτάνεων· ἐπειδὴ ἐ[πι]-γέγονεν εἰς τὸν λιμένα κωμ[ωι]-δὸς Νικοφῶν Αἰνίου Μιλήσιος καὶἐπαγγέλλεται ἀγωνιεῖσθαι5 τῶι θεῶι ἡμέρας τρεῖς δράμα-τα τρία , δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ… Read more

Syll3 703

Kleodoros and Thrasyboulos from Pheneos, the sons of Theoxenidas: μουσικοί View XML Date: 118 BC Edition: θεὸς τύχαν ἀγαθάν.ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελεί-ωι σὺν ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπειδὴ Κλεόδωροςκαὶ Θρασύβουλος οἱ Θεοξενίδα Φενεᾶται παρα-5 γενόμενοι ποθ’ ἁμὲ ἐπιδείξεις ἐποιήσαντο τῶιθεῶι διὰ… Read more

Syll 3 689

χοροψάλτρια from Kyme, the daughter of Aristokrates View XML Date: 134 BC Edition: ἄρχοντος Ἁγίωνος] τοῦ Ἐχεφύλου, [βουλευ]όντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Νικ[οστρά]-[τοῦ τοῦ Εὐδώρου, Ξέ]νωνος τοῦ Ἀριστο[β]ούλου, Τιμοκλέος τοῦ Θρασέα ἐ[πειδὴ][․․․8․․․․ Ἀριστο]κράτεος Κυμαία, χοροψάλτρια, παραγενηθ[ε]ῖσα ἐν Δ̣ε[λφούς][καὶ παρακληθεῖ]σα ὑπό τε τῶν ἀρχό[ν]των καὶ τᾶς πόλιος ἐπέδωκε [τῶι5 θεῶι] [αὐθαμέραν… Read more

FD III 3, 224

Hermokles from Chios, the son of Phainomenos: hymnographer and hieromnemon View XML Date: end 3rd century BC Edition: [θεοί. ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι] σὺν ψάφοις ταῖς ἐννό[μοι]ς· ἐπειδὴ Ἑρμοκλῆς[Φαινομένου ἀποσταλεὶς ἱερομνάμων ὑπὸ τᾶς πόλιος τῶ]ν Χίων τάς τε θυσίας τῶι θεῶι συνε̣τ̣έλεσ[ε][κὰτ τὰ πάτρια λαμπρῶς… Read more

IG XI 4, 1079

Satyros of Samos, the son of Eumenes: αὐλητής, κιθαρῳδός, singer, composer(?) View XML Date: end 3rd-init 2nd century BC Edition: tripod, corona, tripodὁ δῆμοςὁ Δη̣λ̣ί̣ω̣[ν]ΣάτυρονΕὐμένουΣάμιον. Translations (en): “The people of Delos (dedicated the statue of) Satyros of Samos, the son of Eumenes.” Translations (it): “Il popolo dei… Read more

IG XI 4, 572

Amphiklos of Chios, the son of Kallistratos: epic poet and hieromnemon View XML Edition: – – – – – – – – -νη καὶ πρὸςπόλεις καλῶς καὶ ἐπιφανῶς ἐν τῆιποιήσει κεκόσμηκεν καὶ τὸ ἱερὸν καὶΔηλίους· δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαι-5 νέσαι Ἄμφικλον ΚαλλιστράτουΧῖον καὶ στεφανῶσαι… Read more

Daux, BCH 73 (1949), 276 nr. 27

Athanadas from Regio, the son of Zopyros: κιθαρωιδός View XML Date: 150/149 BC Edition: ἀγαθᾶι τύχαιἄρχοντος Θρασυκλέος, μηνὸς Ποιτροπίου, βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξά-μηνον Ἀριστοβούλου, Τίμωνος, Δαμοστράτου, ἔδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀ-γορᾶι τελείωι σὺμ ψάφοις ταῖς ἐννόμοις· ἐπεὶ Ἀθανάδας Ζωπύρου Ῥηγῖνος κιθαρωιδὸς παρα-5 γενόμενος ἐπὶ τῶι ἀγῶνι τῶν Σωτηρίων… Read more

FD III 2, 190

Aristonoos from Corinth: hymnographer View XML Date: 270/269 BC Edition:Δελφοὶ ἔδωκαν Ἀριστονό[ωι, ἐπεὶ]τοὺς ὕμνους τοῖς θεοῖς ἐπο[ίησεν],αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις, προξ[ενίαν],εὐεργεσίαν, προμαντείαν, πρ[οεδρίαν],προδικίαν, ἀσυλίαν πολέμου [καὶ εἰ]-ρήνης, ἀτέλειαν πάντων, καὶ ἐπιτι-[μὰ]ν καθάπερ Δελφοῖς. ἄρχοντος[Δα]μοχάρεος, βουλευόντωνἈ]ντάνδρου, Ἐρασίππου, Εὐαρχίδα. Translations (en): “The… Read more

FD III 3 382

Kleonikos of Rhodes, the son of Kleokrates: τραγῳδός View XML Date: second half 3rd century BC Edition [Δ]ελφοὶ ἔδωκαν Κλεονίκωι Κλεοκράτεος Ῥοδίωι,[α]ὐτῶι [καὶ ἐ]κ[γ]όνοι[ς] π[ρ]οξενίαν, προ[μα]ντ[είαν],[προ]εδρ[ίαν, π]ροδι[κί]αν, ἀσυλίαν, ἀτέλ[ειαν][π]άν[των καὶ τἄλλα] ὅ[σ]α καὶ τοῖς ἄλλο[ις]5 [προξ]ένο[ις] καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντοςἈ[ν]α[ξα]ν[δ]ρ[ί]δα, βουλευόντων Νικοδάμου,[․․6․․․ευς, Ε]ὐαγόρα, Πρωτάρχου, Εὐχαρίδα. Translations (en): “The citizens of Delphi granted Kleonikos of… Read more

ID 1497

Amphikles from Rhenea, the son of Philoxenos: μουσικός, μελῶν ποιητής View XML Date: 165/164 BC Edition: ἐπὶ Πέλοπος ἄρχοντος, Γαμη-λιῶνος ἕκτει μετ’ εἰκάδας,ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι ἐκκλησιαστηρίωι, Ἀγαθοκλῆς Ἀπολλο-5 δώρου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴἈμφικλῆς, μουσικὸς καὶ μελῶνποητής, ἀκροάσεις καὶ πλείουςἐποήσατο καὶ προσόδιον… Read more